Resumé af 3. møde i arbejdsgrupperne for generelle og regionale virkemidler, samt fosforgruppen – VMP III den 24. februar 2003

 

Tilstede

Jørgen Dan Petersen, Amtsrådsforeningen, Hans Nielsen, Det Økologiske Råd, Henning Mørk Jørgensen, Lars Kamp Nielsen, Michael Minter, Rikke Lundsgaard og Thomas Færgeman, Danmarks Naturfredningsforening, Peter Blanner, Verdensnaturfonden, Jacob H. Simonsen og Christina Egsvang Føns, Kommunernes Landsforening, Carl Aage Dahl, Heidi Alsing, , Niels Peter Nørring og Flemming L. Sørensen, Dansk Landbrug, Sybille Kyed, Økologisk Landsforening Sara Børner og Flemming Pedersen, Finansministeriet, og John Fuhrmann, Skatteministeriet, Tony Christensen, Miljøstyrelsen, Pieter Feenstra (formand), Anni Kær Pedersen, Poul Arne Iversen og Lars Bach Jensen, Fødevareministeriets departement, Søren Søndergaard Kjær (formand), Ivan Ben Karottki, Mads Leth-Petersen, Pernille Weile og Kitt Bell Andersen, Miljøministeriet, Søren A. Mikkelsen; Bo Riemann.

Afbud: Ole Bjørn Johansen, Peter Blanner

Dagsorden

 1. Velkomst.
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Miljø- og natureffekt vurderinger (bilag vedlagt)

  a: Præsentation af effektnotatet (bilag vedlagt)

  b: Drøftelse af udkast til projektbeskrivelse for miljømodelgruppen (bilag vedlagt)

 4. Drøftelse af udkast til projektbeskrivelse for kvælstofgruppen (F-10). (bilag nr. G/3.møde/41 – F/3. møde/40) reviderede synopsis for arbejdsgruppen for generelle virkemidler
 5. Drøftelse af notat om mulighederne for at nedsætte kvælstofindholdet i foder (bilag er vedlagt. Bilag nr. G/3.møde/42 – F/3.møde/41)
 6. VMP III seminar den 27.-28. marts 2003
 7. Forventninger til opstilling af scenarier i scenariegruppen (Bilag er vedlagt)
 8. Eventuelt

Ad 1 og 2 Velkomst og godkendelse af dagsordenen

Formændene Søren Søndergaard Kjær, Skov- og Naturstyrelsen og Pieter Feenstra, Fødevareministeriet bød medlemmerne fra de tre arbejdsgrupper velkommen. Pieter Feenstra orienterede om organiseringen af effektvurderinger i VMPIII-arbejdet. Formandskabet har siden sidste møde d. 24. januar søgt at tage højde for ønskerne om mere fokus på effektvurderinger. Der undersøges således i øjeblikket mulighederne for et fællesprojekt med DMU og DHI . DHI er endnu ikke kontaktet. Endvidere har Institut for MiljøVurdering foranlediget et initiativ, der også involverer DMU og DHI. VMPIII-arbejdsgrupperne vil blive løbende orienteret om IMV's projekt, hvor den endelige kontrakt endnu ikke er underskrevet. Projektet vil vha. 2 forskellige modeller belyse miljøeffekten i de indre danske farvande ved forskellig belastningsniveauer, og der vil ikke umiddelbart være tale om direkte overlap ift. Iværksatte initiativer i VMPIII-arbejdet.

Ad pkt. 3 Miljø- og natureffekt vurderinger

a: Søren Søndergaard Kjær redegjorde for effektvurderingsdelen af VMPIII-arbejdet. Der er tale om en udvidelse af analyserne i forhold til VMPII. Det er en kompleks opgaver, som vil blive analyseret sideløbende i flere af de tekniske undergrupper (kvælstofgruppen, fosforgruppen, balancegruppen, klimagruppen, naturintegrationsgruppen, miljømodelgruppen). DMU's notat om vurdering af miljøeffekt og tilhørende covernotat redegør for omfanget og organiseringen af effektanalyserne. Miljømodelgruppen har fokus på emission fra udvalgte områder – der er behov for at supplere med en bredere analyse. Der udestår en beskrivelse af kobling af miljømodelgruppen og scenariegruppen. Endvidere skal vurderingerne af grundvand organiseres – der vil blive udarbejdet et oplæg fra bla. DMU/GEUS. Vurdering af størrelse af andre kilder end landbrug vil blive beskrevet. Selvom VMPIII politisk besluttes som en ny emissionsmålsætning, skal der være et beredskab for effektvurderingerne.

Dansk Landbrug udtrykte tilfredshed med den helhedsorienterede tilgang i VMPIII-forberedelsen – bla. at både grundvand og natur blev inddraget, og opfordrede samtidig til, at forventninger til WTO-forhandlinger og ændringer i EU's landbrugspolitik blev inddraget. Dansk Landbrug og Amtsrådsforeningen kunne støtte, at der i beregningerne tages udgangspunkt i fjorde/søer som foreslået i covernoten, idet Dansk Landbrug pointerede, at også vurderingen af iltsvind ved forskellige scenarier skal inddrages.

Søren Søndergaard Kjær anførte, at naturligvis skal arbejdet hænges op på Vandrammedirektivet, Der skal være en sondring mellem det tekniske analysearbejde og den politiske diskussion, også jf. kommissorierne for arbejdsgrupperne. Dansk Landbrug argumenterede for nødvendigheden af fleksibilitet ift. målsætningsdiskussionen – at primærfokus bør være en analyse af koblingen mellem miljøtilstand og ændringer i landbrugspraksis før konklusioner om kvælstofnormer mv. drages. En sådan analyse kan tage udgangspunkt i en diskussion af (drifts)økonomisk optimum. Økologisk Landscenter manglede en generel drøftelse af hvad der er økonomisk optimalt.

DMU påpegede behov for, at vurdere muligheden for efterfølgende at kunne vurdere, om effekten (målsætningen) er opfyldt.

Der var enighed om, at arbejdet i VMPIII-regi bør koordineres med det udredningsarbejde, der pt. foregår i tilknytning til implementering af Vandrammedirektivet.Amtsrådsforeningen påpegede, at man i regionplansammenhænge har arbejdet praktisk med vandområdemålsætninger i en årrække.

Der blev udtrykt ønske om eksplicit at inddrage de statistiske variationer som følge af variation af nedbørs- og temperaturforhold. Gruppen enedes om, at scenariernes bredde skal kunne rumme disse udsving,

Dansk Landbrug pegede på at arbejdet skulle inddrage beskrivelse af forenklingsmuligheder, og at man skulle vurdere muligheden for at flytte belastning fra et område til et andet – og fra en generel regulering til en regional.

Økologisk Råd bad om, at der i scenarieberegningerne blev inddraget sandjordseksempler, og at der også indgik beskyttelsesniveauer svarende til høj tilstand i scenarierne

DMU fandt, at man skulle satse på beregninger på en "type-fjord" – som fx Horsens Fjord.

Atmosfæriske bidrag indgår i Miljømodelgruppens arbejde – baseret på eksisterende viden. Naturbeskrivelsen indgår ikke i arbejdet modelmæssigt.

b: Miljømodelgruppens projektbeskrivelse blev kun drøftet overordnet i sammenhæng med ovenstående – der udestår en konkret drøftelse af papiret. Dette vil ske på seminaret d. 27. – 28. marts 2003 i Sorø.

Ad pkt. 4 Drøftelse af udkast til projektbeskrivelse for kvælstofgruppen (F-10)

Søren Aggergaard Mikkelsen redegjorde for projektbeskrivelsen.. Gruppen er dækket ind med relevante ressourcepersoner. Der skal være fokus på efterårsafgrødevalg og afgrødekvalitet.

Ad pkt. 5 Drøftelse af notat om mulighederne for at nedsætte kvælstofindholdet i foder

Søren Aggergaard Mikkelsen redegjorde for projektbeskrivelsen. Der fulgte nogle konkrete forslag til inddragelse af emner om dyrevelfærd, produktivitet, avlsmål, og mulighederne for at ændre til større grad af danskproduceret foder. For så vidt angår fremskrivning og beregning af ændringer i produktionen mv. vil økonomimodelgruppen blive inddraget.

Ad pkt. 6 VMP III seminar den 27.-28. marts 2003

Et foreløbigt udkast til program blev runddelt. Bemærkninger og forslag kan e-mailes til pai@fvm.dk.

Ad pkt. 7 Forventninger til opstilling af scenarier i scenariegruppen

Mads Leth-Petersen redegjorde for scenariepapiret. Der skal metodisk sondres mellem vurdering på de målrettede/regionale virkemidler og de generelle virkemidler. Der kan ikke sluttes entydigt på konsekvenser for miljøtilstande for generelle virkemidler. Amtsrådsforeningen tilbød muligheden for modelberegninger på Odense Fjord. Amtsrådsforeningen foreslog endvidere, at et af scenarierne tog udgangspunkt i målsætningen i Helsingfors-konventionen. Der var bemærkninger til forståelse af papiret om scenariegruppen. Søren Søndergaard Kjær nævnte, at der stadig er løse ender i opstilling af scenarier, og antallet er ikke fastlagt endnu. Danmarks Naturfredningsforening ønskede et scenarie med lav belastning. Amtsrådsforeningen manglede en beskrivelse af, hvor den manglende additive virkning mellem forskellige virkemidler blev fastlagt og kvantificeret. Søren Søndergaard Kjær henviste til, at en del af denne vurdering forventedes gennemført i Kvælstofgruppen.

Der blev rejst ønske om at afsætte mere tid til drøftelse af mulige scenarier mv. i arbejdsgrupperne på seminaret d. 27. – 28. marts 2003.

Ad pkt. 8 Eventuelt

På opfordring fra Amtsrådsforeningen blev følgende møder flyttet: Mødet den 29. august 2003 i den generelle og regionale arbejdsgruppe flyttes til den 2. september 2003

Mødet den 5. september 2003 i arbejdsgruppen for fosfor flyttes til den 9. september 2003

Mødet den 25. september 2003 i den generelle og regionale arbejdsgruppe flyttes til den 18. september 2003

Pieter Feenstra oplyste, at regeringen har fremlagt sin klimastrategien, som indebærer, at klimaspørgsmålet vil få indvirkning på arbejdet i VMPIII – regi. Det vil blive oplyst nærmere herom på seminaret.

På opfordring fra Amtsrådsforeningen vil der blive fremlagt en mere detaljeret tidsplan for arbejdet ved seminaret den 27.-28. marts 2003.