Resumé af 1. møde i arbejdsgruppen for regionale virkemidler – VMP III, den 22. november 2002

 

Deltagere

Arbejdsgruppens medlemmer:Formand for arbejdsgruppen Søren Søndergaard Kjær, Skov- og Naturstyrelsen

Flemming Pedersen, Finansministeriet

Pieter Feenstra, Fødevareministeriet

Jørgen Dan Petersen, Amtsrådsforeningen

Hans Nielsen, Det Økologiske Råd

Michael Minter, Danmarks Naturfredningsforening

Sybille Kyed, Økologisk Landsforening

Peter Blanner, Verdensnaturfonden

Jacob H. Simonsen, Kommunernes Landsforening

Niels Peter Nørring, Landboforeningerne

Ole Bjørn Johansen, Dansk Familielandbrug

Sekretariat:

Mads Leth-Petersen, Skov- og Naturstyrelsen

Pernille Weile, Skov og Naturstyrelsen

Kitt Bell Andersen, Skov- og Naturstyrelsen

Anni Kær Pedersen, Fødevareministeriet

Poul Arne Iversen, Fødevareministeriet

Ivan Ben Karottki, Skov- og Naturstyrelsen

Mogens Kaasgaard, Miljøstyrelsen

Dagsorden

 1. Velkomst, herunder præsentation af gruppens medlemmer.
 2. Introduktion til arbejdet i arbejdsgruppen, herunder orientering om foreløbig tidsplan samt form for afrapportering.
 3. Gennemgang af synopsis for arbejdet i arbejdsgruppen. Herunder kort introduktion til synopsis for de to andre arbejdsgrupper.
 4. Orientering om Vandrammedirektivet – implementering og tidsplan.
 5. Forslag til nedsættelse af undergrupper.
 6. Regionale konsekvenser ved en generel regulering.
 7. Orientering om nye beregninger af kvælstofudvaskningen i midten af 80'erne og effekten af VMP I og II .
 8. Eventuelt.

Resumé

Ad .1. Velkomst, herunder præsentation af gruppens medlemmer

Formanden for arbejdsgruppen Søren Søndergaard Kjær, Skov- og Naturstyrelsen indbød til en præsentationsrunde og præsenterede arbejdsgruppen for sekretariatet. Den endelige udpegning af deltagere til arbejdsgruppen afhænger af Ligestillingsafdelingens udtalelse.

Ad. 2. Introduktion til arbejdet i arbejdsgruppen, herunder orientering om foreløbig tidsplan samt form for afrapportering.

Arbejdet i arbejdsgruppen blev præsenteret, og det blev fremhævet, at gruppen mødes på baggrund af det kommissorium, som er godkendt af forligspartierne bag VMP II. Gruppens arbejde skal fokusere på virkemidler til nedbringelse af landbrugets miljøbelastning og effekten heraf. Effektvurderingen er dels i form af reduceret tab af næringsstoffer til vandmiljø og natur og dels i form af en kvalitativ effektvurdering på vandmiljø og natur/halvnatur arealerne.

Koblingen mellem forskellige typer af virkemidler og miljø- og naturmæssige effekter i vandmiljøet er væsentlig at få beskrevet. Til det næste møde i arbejdsgruppen vil der blive fremlagt et notat om ovenstående, udarbejdet af DMU.

Formanden lagde vægt på, at forberedelsen af en VMP III aftale skal foregå i åbenhed, og derfor vil notater mm. blive lagt ud på Fødevareministeriets og Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside, når det er blevet konsolideret.

Resumé af mødet vil også blive lagt på nettet, efter at gruppen har fået mulighed for at kommentere det.

Formanden pointerede, at det er en faglig arbejdsgruppe, og opfordrede til at diskussionen foregår i arbejdsgruppen.

Arbejdet i arbejdsgruppen skal afsluttes i september 2003.

Formanden præsenterede udkast til synopsis for den fælles del af afrapporteringen. Heri fremgår, at I. vil blive en fælles del for alle tre arbejdsgrupper og II-IV en afrapportering/delrapport for de tre tematiske arbejdsgrupper. Følgende blev kommenteret:

 • At det er vigtigt med et afsnit, hvor en lidt mere detaljeret beskrivelse af landbrugets strukturudvikling og den miljømæssige påvirkning af vandmiljøet kan indgå
 • Ammoniakhandlingsplanen bør indgå
 • At et selvstændigt dokumentations kapitel eller afsnit herom i et eller flere relevante kapitler bør indgå
 • At under beskrivelsen af internationale rammer bør Vandrammedirektivet og internationale miljømål f.eks. HELCOM, OSPAR og EU-strategien for bæredygtig udvikling m.m. indgå.
 • At det er væsentligt, at hele vandets kredsløb og dermed også grundvand berøres i fx beskrivelsen af miljøet tilstand (2.3)

Ad. 3. Gennemgang af synopsis for arbejdet i arbejdsgruppen. Herunder kort introduktion til synopsis for de to andre arbejdsgrupper (arbejdsgruppen for generelle virkemidler og arbejdsgruppen for udarbejdelse af fosforstrategi).

Formanden berettede, at det på formiddagens møde i arbejdsgruppen for generelle virkemidler blev efterspurgt, at sekretariatet overvejer at udarbejde scenarier for forskellige virkemidler og deres effekt. Synopsis vil blive præsenteret på næste møde i arbejdsgruppen med henblik på endelig godkendelse.

Generelt blev det kommenteret, at det er væsentligt, at der er enighed om, at der er relevante emner eller vinkler for arbejdsgruppens arbejde, som ikke er beskrevet i kommissorierne, som godt kan tages op i arbejdsgruppen. Formanden erklærede sig enig i dette synspunkt.

Det blev kommenteret, at der i kommissoriet for arbejdsgruppen mangler en mere direkte kobling mellem naturen og landbrugets påvirkning, som bør beskrives i dette arbejde. Den naturpolitiske redegørelse vil i forlængelse af denne bemærkning blive sendt ud til arbejdsgruppen. Der var enighed om, at temaer i redegørelsen som har betydning i VMP III sammenhæng vil blive afspejlet i arbejdsgruppen arbejde.

Endvidere blev nævnt, at det er væsentligt, at beskrive andre kilders eller sektorers betydning for forurening af vandmiljøet, og at der bør indgå en beskrivelse af lovgivningsmæssige konsekvenser under afsnit om økonomiske vurderinger. Formanden erklærede sig enig i ovenstående punkter.

Endvidere blev det kommenteret, som under den fælles afrapportering, at et selvstændigt dokumentations kapitel eller afsnit herom i et eller flere relevante kapitler bør indgå.

Til scenarierne blev der efterspurgt et scenarium, som tager udgangspunkt i kvælstof-kvoter og økologisk jordbrug. Herunder inddragelse af konkurrence aspekter ved den nuværende regulering, eller kvoter for gødning, og ved en ensartet kvote for konventionelt landbrug og økologisk jordbrug og dets fremme for af afsætning af økologiske fødevarer mm.

Til scenarium 1 blev der efterspurgt, at opdele dette i to selvstændige scenarier, et der omhandler afgifter, og et andet der omhandler omsættelige kvoter.

Det blev foreslået, der skulle være mulighed for at opstille scenarier som kombinerede virkemidler fra flere af de fem grundscenarier, for derved at nå "det bedst mulige med lidt af hvert". Hertil blev bl.a. kommenteret, at en del af den efterfølgende politiske proces ved en ny VMP III aftale vil være, at pege på en kombination af de virkemidler samt scenarier som opstilles i dette arbejde.

I forbindelse med økonomiske konsekvensanalyser af scenarierne blev der efterspurgt, at der i de erhvervsøkonomiske analyser indgår konsekvenser for de forskellige erhvervsgrene, og at en opskalering af konsekvenser for landbruget bør foretages.

Det blev drøftet om scenarier skulle vurderes på baggrund af modeloplande eller eksisterende oplande. Til brug for en afklaring af hvad der er mest fordelagtigt at anvende i denne sammenhæng, udarbejder undergruppen F-6: Modelgruppen, et notat herom.

Sekretariatet vil på baggrund af de fremkomne kommentarer komme med et nyt udkast til synopsis, som vil blive fremlagt på næste møde i arbejdsgruppen, og endelig beslutning om scenariernes indhold vil tidligst træffes på næste møde. Eventuelle supplerende kommentarer fra arbejdsgruppen til synopsis skal sendes i løbet af uge 49 (2.-6. december 2002).

Ad. 4. Orientering om Vandrammedirektivet – implementering og tidsplan

Mogens Kaasgaard, Miljøstyrelsen orienterede om Vandrammedirektivet.

Det blev kommenteret, at i VMP III er målet at belyse regionale virkemidler, som kan bruges i Vandrammedirektiv – sammenhæng.

Ad. 5. Forslag til nedsættelse af undergrupper

Formanden præsenterede forslag til undergrupper.

Sekretariatet blev bedt om at overveje ændre R-1: Dokumentationsgruppen til en fællesgruppe. Endvidere var der drøftelser om, at R-2: Scenariegruppen eventuelt kunne udvides til en fællesgruppe, hvis hensigtsmæssigt.

Spørgsmål om udvidelse eller ændring af undergrupper er åbent til næste møde i arbejdsgruppen. Synopser for undergrupperne udarbejdes endvidere til næste møde.

Ad. 6. Regionale konsekvenser ved en generel regulering

Notat vedrørende regionale effekter af den hidtidige regulering af landbruget, udarbejdet af DMU blev kort præsenteret.

Ad. 7. Orientering om nye beregninger af kvælstofudvaskningen i midten af 80'erne og effekten af VMP I og II

Formanden orienterede kort om notatet vedrørende nye beregninger af kvælstofudvaskningen i midten af 80'erne mm., udarbejdet af DMU. Gruppen noterede sig, at notatet foreligger, og det kan tages op igen, hvis det skønnes relevant. Der blev ikke taget konkret stilling til beregningerne i notatet.

Ad. 8. Eventuelt

 

Næste møde i arbejdsgruppen er den 24. januar 2003 og afholdes i Skov- og Naturstyrelsen.

På dette møde vil formanden fremlægge tidsplan for arbejdsgruppens møder, seminarer mm.

Den 27. februar 2003 vil det 3. møde finde sted i Fødevareministeriet.

Der planlægges et 1½ dags fælles VMP III-seminar for de tre arbejdsgrupper i uge 12 eller 13 – forventeligt den 27. og 28. marts.