Resumé af 1. møde i arbejdsgruppen for fosfor – VMP III, den 12. december 2002

 

Overheads fra 1. møde i arbejdsgruppen for fosfor


Tilstede

 • Jørgen Dan Petersen, Amtsrådsforeningen
 • Hans Nielsen, Det Økologiske Råd
 • Henning Mørk Jørgensen og Lars Kamp Nielsen, Danmarks Naturfredningsforening
 • Sybille Kyed, Økologisk Landsforening
 • Christina Egsvang Føns, Kommunernes Landsforening
 • Niels Peter Nørring, Landboforeningerne
 • Flemming L. Sørensen, Dansk Familielandbrug
 • Sara Børner, Finansministeriet
 • Pieter Feenstra (formand), Anni Kær Pedersen og Poul Arne Iversen, Fødevareministeriet
 • Søren Søndergaard Kjær (formand), Ivan Ben Karottki, Mads Leth-Petersen, Pernille Weile og Kitt Bell Andersen, Miljøministeriet.
   

Dagsorden

 1. Velkomst, herunder præsentation af gruppens medlemmer.
 2. Introduktion til arbejdet i arbejdsgruppen, herunder orientering om foreløbig tidsplan samt form for afrapportering.
 3. Gennemgang af synopsis for arbejdet i arbejdsgruppen.
 4. Notat vedrørende status om landbrug og fosfor.
 5. Forslag til nedsættelse af undergrupper.
 6. Eventuelt, herunder tidsplan for arbejdet mm.
   

Ad 1) Velkomst, herunder præsentation af gruppens medlemmer

Formændene Søren Søndergaard Kjær, Skov- og Naturstyrelsen og Pieter Feenstra Fødevareministeriet bød medlemmerne af arbejdsgruppen velkommen. Det blev oplyst, at arbejdsgruppens medlemmer endnu ikke er endeligt udpegede, idet sammensætningen endnu beror på Ligestillingsafdelingens udtalelse.

VMP-III sekretariatet består ud over formændene af Mads Leth-Petersen, Kitt Bell Andersen, Jørn Jensen, Ivan Karottki og Pernille Weile, Skov- og Naturstyrelsen samt Anni Kær Pedersen og Poul Arne Iversen, Fødevareministeriet.

Formanden pointerede, at det er en faglig arbejdsgruppe, og opfordrede til at diskussionen foregår i arbejdsgruppen.
 

Ad 2) Introduktion til arbejdet i arbejdsgruppen, herunder orientering om foreløbig tidsplan samt form for afrapportering.

Arbejdet med fosfor fremgår af det kommissorium, som er godkendt af forligspartierne bag VMP II. På den baggrund er der udarbejdet en synopsis for fosforgruppens arbejde. Resultaterne herfra skal indarbejdes i den fælles rapport, som kommer til at indeholde: DEL I Fælles del af afrapporteringen, DEL II Generelle Virkemidler, DEL III Regionale Virkemidler og DEL IV Fosfor. Der vil specielt skulle foretages en samskrivning af Nitrat og Fosfor i DEL II og III. Derfor skal fosforgruppens arbejde ligge færdigt så betids, at det kan indgå i de to nævnte dele af afrapporteringen.

Der planlægges afholdt et seminar den 27-28. marts (uge 13) for de 3 arbejdsgrupper samt alle undergrupper.

Den endelige afrapportering for fosforgruppen skal ligge parat til august 2003.

Arbejdet med VMP III målretter sig mod at beskrive virkemidler og effekt, som skal danne grundlag for den politiske beslutningsproces med at udvælge midler og fastsætte mål. Det skal dog bemærkes, at det af kommissoriet for fosfor fremgår, at der bør foreslås mål for fosforreduktionen.
 

Ad 3) Gennemgang af synopsis for arbejdet i arbejdsgruppen.

Udkast til synopsis blev gennemgået og på den baggrund blev følgende kommenteret:

 • En beskrivelse af forholdet mellem en indsats på fosforområdet og tidsfaktoren i forhold til opnåelse af en effekt.
 • Noget mere om fastlæggelse af mål for P-belastningen.
 • En beskrivelse af betydningen af afstand mellem tilførsel og recipient.
 • At effekten af allerede eksisterende ordninger såsom bræmmer; MVJ (herunder vådområder) og brak bør beskrives.
 • Beskrivelse af den hidtidige indsats på foderområdet.
 • At begrebet "balance" bør uddybes.
 • At det skal overvejes om beskrivelserne af andre forureningskilder, der giver anledning til udledning af fosfor, skal indgå i den fælles afrapportering, den generelle og/eller den regionale afrapportering.
 • At det bør fremgå, hvilke internationale forpligtigelser der er på fosforområdet
 • At de produktionsmæssige konsekvenser skal beskrives.
 • Erfaringer fra andre lande skal beskrives.
 • Uddybning af hvilke scenarier, som skal gennemføres.
 • Problematikken om udvaskning af fosfor skal indgå tydeligere.
 • At ordet "udledning" skal erstattes med et ordvalg, således at alle typer P-tab inddrages.
 • Relation til grundvandsbeskyttelse skal omtales.

De fremsatte bemærkninger blev noteret, og det blev oplyst, at der indtil den 18. december kl. 16.00 kan fremsendes supplerende bemærkninger til synopsis til VMP-III sekretariatet i Skov- og Naturstyrelsen.
 

Ad 4) Notat vedrørende status om landbrug og fosfor

DJF gennemgik det fremsendte notat om status om landbrug og fosfor. De overheads, som ikke fremgår af notatet vil blive lagt på hjemmesiden. Notatet blev taget til efterretning i gruppen, idet det dog blev oplyst, at bemærkninger om eventuelle faktuelle fejl i notatet skal fremsættes direkte til forfatterne.
 

Ad 5) Forslag til nedsættelse af undergrupper

Forslag til undergrupper specielt for fosfor fremgår af synopsis, og det blev i denne sammenhæng påpeget, at der skal arbejdes videre med sammenhængen til de øvrige undergrupper. Det blev derfor aftalt at specielt dette punkt diskuteres ved næste møde. Mødet vil blive et fællesmøde med deltagelse af de 3 arbejdsgrupper
 

Ad 6) Eventuelt, herunder tidsplan for arbejdet mm.

Næste møde i arbejdsgruppen blev derfor fastsat til den 24. januar 2003 i Skov- og Naturstyrelsen.

Det endelige tidspunkt på dagen vil blive oplyst senere.

Den 27.-28. marts (uge 13) afholdes fælles VMP III seminar for de tre arbejdsgrupper og for undergrupperne.