Resumé af 2. møde i arbejdsgrupperne for generelle og regionale virkemidler samt fosforgruppen – VMP III, den 24. januar 2003

Tilstede

 • Jørgen Dan Petersen, Amtsrådsforeningen
 • Hans Nielsen, Det Økologiske Råd
 • Henning Mørk JørgensenLars Kamp Nielsen, Michael Minter, Rikke Lundsgaard og Thomas Færgeman, Danmarks Naturfredningsforening
 • Peter Blanner, Verdensnaturfonden
 • Jacob H. Simonsen og Christina Egsvang Føns, Kommunernes Landsforening
 • Carl Aage Dahl, Heidi Alsing, Ole Bjørn Johansen, Niels Peter Nørring og Flemming L. Sørensen, Dansk Landbrug
 • Sara Børner og Flemming Pedersen, Finansministeriet
 • Hans Larsen og John Fuhrmann, Skatteministeriet
 • Tony Christensen, Miljøstyrelsen
 • Pieter Feenstra (formand), Anni Kær Pedersen, Poul Arne Iversen og Lars Bach Jensen, Fødevareministeriets departement
 • Søren Søndergaard Kjær (formand), Ivan Ben Karottki, Mads Leth-Petersen, Pernille Weile og Kitt Bell Andersen, Miljøministeriet.

Afbud

 • Sybille Kyed, Økologisk Landsforening.
   

Dagsorden

 1. Velkomst
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Gennemgang af den reviderede synopsis for den fælles del af afrapporteringen
 4. Gennemgang af den reviderede synopsis for arbejdsgruppen for generelle virkemidler
 5. Gennemgang af den reviderede synopsis for arbejdsgruppen for regionale virkemidler
 6. Gennemgang af den reviderede synopsis for arbejdsgruppen for fosfor
 7. Nedsættelse af undergrupper. Drøftelse af udkast til projekt-/arbejdsbeskrivelser
 8. Orientering om seminarforberedelser
 9. Godkendelse af endelig synopsis for den fælles del af afrapporteringen
 10. Godkendelse af endelig synopsis for arbejdsgruppen for generelle virkemidler
 11. Godkendelse af endelig synopsis for arbejdsgruppen for regionale virkemidler
 12. Godkendelse af endelig synopsis for arbejdsgruppen for fosfor
 13. Fastlæggelse af næste mødedato i de 3 arbejdsgrupper
 14. Eventuelt
   

Ad 1 og 2) Velkomst og godkendelse af dagsordenen

Formændene Søren Søndergaard Kjær, Skov- og Naturstyrelsen og Pieter Feenstra, Fødevareministeriet bød medlemmerne fra de tre arbejdsgrupper velkommen. Det blev oplyst, at Ligestillingsafdelingen havde godkendt de udpegede medlemmer fra samtlige tre arbejdsgrupper.

Dagsordenen blev godkendt, idet der var enighed om at samkøre punkterne 3-6 og 9-12.

Ad pkt. 3 og 9) Godkendelse af endelig synopsis for den fælles del af afrapporteringen

På baggrund af en række forslag til justeringer af teksten blev denne redigeret og godkendt, idet det dog blev aftalt, at den endelige redigering af teksten i tekstafsnit 2.3 justeres af sekretariatet på baggrund af tekstforslag fra Dansk Landbrug. Endelig udgave af synopsis lægges på Fødevareministeriets og Skov- og Naturstyrelsens hjemmesider.
 

Ad pkt. 4 og 10) Godkendelse af endelig synopsis for arbejdsgruppen for generelle virkemidler

På baggrund af en række forslag til justeringer af teksten blev denne redigeret og godkendt, idet det dog blev aftalt, at den endelige redigering af teksten i tekstafsnit 3.2.2. udarbejdes af sekretariatet på baggrund af modtaget tekstforslag fra Dansk Landbrug. Endelig udgave af synopsis lægges på Fødevareministeriets og Skov- og Naturstyrelsens hjemmesider.
 

Ad pkt. 5 og 11) Godkendelse af endelig synopsis for arbejdsgruppen for regionale virkemidler

Det fremsendte forslag blev godkendt med en enkelt tilføjelse. Endelig udgave af synopsis lægges på Fødevareministeriets og Skov- og Naturstyrelsens hjemmesider.
 

Ad pkt. 6 og 12) Godkendelse af endelig synopsis for arbejdsgruppen for fosfor

På baggrund af en række forslag til justeringer af teksten blev denne redigeret og godkendt, idet det dog blev aftalt, at den endelige redigering af teksten i tekstafsnit 5 formuleres af sekretariatet i samarbejde med Det Økologiske Råd. Endelig udgave af synopsis lægges på Fødevareministeriets og Skov- og Naturstyrelsens hjemmesider.
 

Ad pkt. 7) Nedsættelse af tekniske undergrupper. Drøftelse af udkast til projekt-/arbejdsbeskrivelser

Søren Søndergaard Kjær gennemgik indholdet af cover note udsendt med bilag om undergrupper. Han tilføjede endvidere, at for enkelte undergrupper er det hensigten at offentliggøre gruppens arbejde i en rapport, som i visse tilfælde skal kunne læses selvstændigt. Derfor kan der i undergruppens afrapportering indgå emner, der er andre undergruppers ansvar i VMP-III sammenhæng.

Der blev fremsat ønsker om, at alle undergrupper vurderer administrative konsekvenser.

 

Balanceundergruppen (F1)
Der blev fremsat ønske om en klarere kobling mellem N og P overskuddet og miljøeffekten. Det blev af landbruget anført, at det er vigtigt at skabe forståelse for, at der ikke er en umiddelbar sammenhæng mellem overskud og tab. Der blev endvidere fremsat ønske om koordinering til andre undergrupper ( f.eks. spørgsmål om fordampning fra staldsystemer og om teknologi generelt). Pieter Feenstra og Søren Søndergaard Kjær oplyste, at en del af disse spørgsmål enten var indeholdt i teksten eller var diskuteret med formanden for undergruppen, og at VMP-III-sekretariatet endvidere vil oplyse formanden herom.

 

Skatteundergruppen (F2)
Den ikke afsluttede rapport fra 1997 om samme emne er udgangspunkt for undergruppens videre arbejde med spørgsmålet, hvilket blev positivt modtaget. Formanden for undergruppen oplyste, at man af hensyn til det videre arbejde i Skatteministeriet medtager en beskrivelse af vurderede miljøeffekter. Der blev spurgt om der i undergruppens rapport vil indgå henholdsvis omsættelige kvoter og kvoter, der er regionalt baseret. Det blev oplyst, at planen er at beskrive omsættelige kvoter, men at det ikke vides om det er muligt at behandle regionalt baserede kvoter. Der vil ligeledes i modellerne blive indbygget tilbageførselsmodeller indeholdende oplysninger om nettoprovenu og/eller muligheder for bundfradrag.

Ligesom i Balanceundergruppen blev det fremhævet, at der vil opstå behov for koordinering mellem de tekniske undergrupper og formanden pointerede vigtigheden heri og at bl.a. seminaret til marts skal bruges hertil.

 

Dokumentationsundergruppen (F8)
Formanden for undergruppen oplyste, at gruppen skal beskrive og analysere den tekniske dokumentation, der vurderes at være behov for i forbindelse med gennemførelse af en regional/oplandsvis/bedriftsorienteret indsats. Opmærksomheden blev i den forbindelse henledt på overvågningssiden.

 

Teknisk undergruppe til vurdering af frivillige virkemidler
Det blev nævnt, at det kan være vanskeligt at vurdere hvilken miljøeffekt de enkelte virkemidler, som denne gruppe skal beskæftige sig med, har. Administrative konsekvenser ved brug af virkemidlerne var et emne som blev diskuteret og som kunne indgå i arbejdsbeskrivelsen.

Endvidere blev et afsnit som omhandler barrierer for indgåelse af frivillige aftaler efterlyst. I dette afsnit kunne inddrages erfaringer med indgåelse af fx MVJ-aftaler.

Der blev stillet spørgsmål ved at "bufferzoner" nævnes som frivilligt virkemiddel. Der var en fælles forståelse af, det det der menes er MVJ-ordningen "Etablering af sprøjtefrie randzoner".

I forbindelse med arbejdsbeskrivelsens afsnit om frivillige generelle virkemidler blev opmærksomheden henledt på grønne regnskaber, som også bør indgå i denne sammenhæng og emner som lugt og ammoniak reduktion blev nævnt.

 

Naturintegrationsgruppen (F7)
Der blev fremsat ønske om, at der i arbejdsbeskrivelsen er en mere detaljeret beskrivelse af hvilke naturtyper, som er særligt følsomme - akvatiske og/eller terrestriske naturområder som højmoser mm.

Det blev nævnt under mødet, at det er væsentligt, at gruppen kun tager sig af de effektvurderinger for natur, som afstedkommer af scenarierne fra scenarieundergruppen. Dette var formandskabet ikke enige i, og det blev påpeget, at det er vigtigt, at gruppen selvstændigt ser på aktiviteter med formålet natur- og miljøintegration. Hertil blev også nævnt, at det er væsentligt, at der netop i denne gruppe følges op på de emner, der er i spil for tiden bl.a. i forbindelse med udvalg om bufferzoner, biodiversitetshandlingsplanen mm.

I forbindelse med gruppens beskrivelser af egnede virkemidler i relation til miljø- og naturintegration blev det påpeget at temporære eller nye vådområder, sørestaurering, vandløbsrestaurering, vedligeholdelse af vandløb (ændret vandløbsvedligeholdelse) bør indgå.

Det blev nævnt at en person fra KL med fordel kan indgå i gruppen.

 

Teknologiundergruppen (F3)
Det blev nævnt, at i arbejdsbeskrivelsen bør det fremgå tydeligere, at fremtidige teknologiske muligheder for reduktion af næringsstofbelastningen både retter sig mod N og P, men at nogle teknikker er mere målrettet et næringsstof fremfor et andet. Eksempelvis er biogasproduktion umiddelbart ikke interessant mht. P. Endvidere bør beskrivelsen vedrørende nedbringelse af næringsstofbelastningen fra fx stald, lagersystemer og foder deltaljeres.

Der blev fremsat ønske om, at det i relation til analysen vedrørende realistiske teknologier diskuteres muligheder for at opnå økonomisk realistiske teknologier.

Landbruget bad om en forklaring på, hvorfor, der skal sættes særlig fokus på teknologiske virkemidler til nedsættelse af kvælstoftabet fra kvægbruget. Svaret var, at kravet til udnyttelse af kvæggylle er mindre end for svinegylle.

 

Fosforundergruppen (P-U-1)
Der blev fremsat ønske om at det enten præciseres at teksten i baggrundsafsnittet vedr, 'Dermed skal alle ferske vande og fjorde fra 2015 have en god økologisk status, hvor der kun tillades en lille afvigelse fra en upåvirket tilstand', er et citat fra Vandrammedirektivet eller at det er hensigten med direktivets tekst

Der blev fremsat ønske om, at det præciseres tydeligere, at gruppen også arbejder med generelle reduktionsmuligheder af P-belastningen af dyrkningsjorden.

Endvidere blev det bemærket, at samspillet mellem P og N er vigtigt at få berørt grundigt, det blev eksempelvis pointeret, at hvis der stadig tilføres meget N, så vil P også frigives hurtigere.

Andre konsekvenser end reduktion af tabet af P til vandmiljøet bør indgå i arbejdsbeskrivelsen. Eksempelvis bør konsekvenser for naturen af en reduktion af P diskuteres.

Der blev også fremsat ønske om, at der i beskrivelsen af tabsprocesser for fosfor også indgår mætningsgrad i jord.

 

Scenarieundergruppen (F9)
Der var enighed om, at scenariegruppen opstiller forslag til scenarier på baggrund af analyserne fra de øvrige tekniske undergrupper og arbejdsgrupperne, og at de enkelte scenarier først sendes til hhv. miljø- og økonomimodelundergruppen, når arbejdsgrupperne har drøftet udformningen af de enkelte scenarier. Amtsrådsforeningen tilkendegav ønske om at indgå i gruppen.

Under beskrivelse af de generelle scenarier blev det fra visse sider fremhævet, at de foreslåede reduktioner af N og P ikke er tilstrækkelige. Det blev foreslået, at udgangspunktet for scenarierne er fuld implementering af VMP II.

Der var et ønske om, at der under beskrivelsen af vurderingen af effekten af forskellige virkemidler på side 1 og 2 bliver nævnt, at virkemidlets effekt på tilstanden i vandområdet også bør omfatte effekten i forhold til risikoen for iltsvind i de indre farvande. Endvidere blev det foreslået, at miljøbeskyttelsesniveauerne i de regionale scenarier også bør omfatte en "høj økologisk tilstand".

Det blev fra landbruget anført, at referenceniveauet fra scenarierne bør være økonomisk optimal næringsstof tildeling og ikke reguleringen ved fuld implementering af VMP III.

Det blev foreslået, at der opstilles en matrix, der illustrerer hvilke scenarier, som skal gennemføres.

Amtsrådsforeningen tilkendegav ønske om at indgå i gruppen, hvilket belv accepteret.

 

Miljømodelundergruppen (F6b)
Søren S. Kjær gjorde opmærksom på, at den udsendte projektbeskrivelse er et udkast, som skal drøftes med DMU efter mødet. Bla. skal spørgsmålet om effekter i havet inddrages.

Det blev bl.a. kommenteret, at det ikke umiddelbart er til at "gennemskue" hvad der menes med 3, afsnit på side 1. Det blev endvidere kommenteret, at både kvælstof og fosfor skal indgå i formålsbeskrivelsen i forbindelse med, at der opstilles et koncept, som gør det muligt at vurdere sammenhængen mellem miljøtilstanden og tilførslen af næringsstoffer fra landbruget.

Der var et ønske om, at der kommer en beskrivelse af hvilke modeller, der ellers er mulighed for at benytte. Der blev fra flere sider fremsat et ønske om, at få en vurdering af, hvad det vil koste at få DHI til at udarbejde en analyse af effekten i de indre farvande.

 

Gødningsplangruppen (F5)
Under afsnittet "om vurdering af forenklingsmuligheder ved fortsat regelstyring – inklusiv regulering af fosfor – med udgangspunkt i regelgrundlag" jf. side 2 blev det kommenteret, at det er uklart, om der med de to første dotter lægges op til to forskellige reguleringsmodeller.

Det blev endvidere nævnt, at det ikke er afgørende, om de nævnte initiativer til at forbedre miljøet f.eks. øget næringsstofudnyttelse, lavere gødningsnormer osv. jf.- nederst side 2 og øverst side 3 er mulige "uden at det koster ekstra" – det afgørende er, om det har en miljøeffekt.

 

Økonomimodelundergruppen (F6a)
Brian Jacobsen introducerede projektbeskrivelsen og foreslog bl.a. at der blev taget udgangspunkt i en situation, hvor man så helt bort fra den nuværende "overflødige" regulering. Det blev hertil kommenteret, at Nitratdirektivet kun lige er godkendt med den nuværende regulering - og at det derfor er urealistisk at tage dette udgangspunkt.

Det blev bemærket, at det ikke med ESMARALDA er muligt at foretage samfundsøkonomiske analyser, hvor påvirkning af beskæftigelse og afledte effekter på følgeindustri indgår. Det vil kun være muligt at foretage cost benefit analyser, når der er tale om omfattende produktionsændringer

Søren Søndergaard Kjær og Pieter Feenstra konkluderede, at de faldne bemærkninger nu tilgår formændene for de tekniske undergrupper med henblik på at lade arbejdsgruppernes kommentarer indgå i overvejelserne for det videre arbejde i de tekniske undergrupper.

Ad pkt. 8) Orientering om seminarforberedelser.

VMP-III sekretariatet oplyste, at seminaret vil finde sted i tiden 27.-28. marts 2003, og at der stadig arbejdes med programmet. Seminaret planlægges afholdt på Sorø Storkro.
 

Ad pkt. 13) Fastlæggelse af næste mødedato i de 3 arbejdsgrupper

Der blev omdelt foreløbige planer over mødetidspunkter for de tre arbejdsgrupper.

Næste møde er fællesmøde for samtlige tre arbejdsgrupper, som finder sted:

Den 27. februar 2003, kl. 10.00 - 16.00 i Fødevareministeriet
 

Ad pkt. 14) Eventuelt

Eventuelle kommentarer til resumé af mødet bedes indgivet skriftligt til sekretariatet. (pwe@sns.dk)