Resumé af opsamling i arbejdsgrupperne efter de tekniske undergruppers gennemgang

Tilstede

Jørgen Dan Petersen, Amtsrådsforeningen, Hans Nielsen, Det Økologiske Råd, Henning Mørk Jørgensen, og Thomas Færgemann, Danmarks Naturfredningsforening, , Christina Egsvang Føns, Kommunernes Landsforening, Heidi Alsing, Johnny M. Andersen, Niels Peter Nørring og Flemming L. Sørensen Dansk Landbrug, Sybille Kyed, Økologisk Landsforening, Sara Børner og Sune Impgaard, Finansministeriet, John Fuhrmann, Skatteministeriet, Pieter Feenstra (formand), Anni Kær Pedersen, Poul Arne Iversen, og Lars Bach Jensen, Fødevareministeriet, Søren Søndergaard Kjær (formand), Mads Leth-Petersen og Pernille Weile Miljøministeriet.

 

Opsamlingspunkter:

  1. Drejebog (der var til seminaret udsendt forslag til tidsplan mv. for henholdsvis den generelle, den regionale og fosforgruppen)
  2. Miljøeffekt
  3. Husdyrkvoter
  4. Variation i tab af N og P
  5. Eventuelt

Ad 1 Drejebog

Det blev besluttet at lægge arbejdet sammen i den generelle og den regionale gruppe i det omfang arbejdet lapper over. For emner der specifikt retter sig til den enkelte gruppe diskuteres disse separat.

Der blev rejst spørgsmål om i hvilket omfang det er muligt at præge de tekniske arbejdsgruppers rapporter. Formandskabet oplyste, at rapporterne vil blive afleveret, når de er "fagligt i orden", og at de herefter vil skulle indgå i arbejdsgruppernes videre arbejde.

Formandskabet oplyste, at arbejdet med henholdsvis Vandrammedirektivet og VMP-II kører i sine egne spor.

 

AD 2 Miljøeffekt

Formandskabet oplyste, at der var et notat om grundvand under udarbejdelse. Notatet vil blive tilsendt til G- og R-arbejdsgrupperne. Grundvand indgår i arbejdet i miljømodelgruppen.

Der var enighed om, at der – i forhold til den givne tidsramme for arbejdet i VMPIII-forarbejdet – synes at være sikret et system, der kan håndtere en tilfredsstillende beskrivelse af vandmiljøeffekterne ved anvendelse af forskellige vifter af virkemidler, herunder af fase II i miljømodelgruppen påregnes at kunne perspektivere effekten også i forhold til de åbne farvande. En endelig beskrivelse af fase II i miljømodelgruppen foreligger endnu ikke. Parallelt hermed effektvurderinger i forhold til natur og drivhusgasser.

Der var enighed om, at scenariegruppen arbejder videre med at foreslå forskellige vifter af virkemidler, der tilsammen sikrer en målopfyldelse som forelagt ved seminaret.

DN efterspurgte formandskabets forslag til håndtering af DN's ønske om beskrivelse af et landsnaturscenarie. DN blev opfordret til at anmode om et sådant skriftligt, hvilket efterfølgende er sket.

 

AD 3 Husdyrkvoter

Efter et ønske om at effekten af husdyrkvoter belyses både regionalt og nationalt blev det aftalt, at sekretariatet undersøger hvorledes denne opgave kan løses.

I forbindelse med et ønske om at beskrive "jordløse" svinebrug blev der peget på, at en omtale af hollandske erfaringer indgår i afrapporteringens DEL I.

 

Ad 4. Variation i tab af N og P

Det blev aftalt, at der arbejdes for at beskrive tab af N og P i forhold til:

  1. Klima
  2. Bedrift type
  3. Nedbør

 

Opgørelse af den usikkerhed, der knytter sig til opgørelse af tab af N og P – samt vurdering af, hvor stor usikkerhed, der kan accepteres - er central for det videre arbejde.

 

Ad 5. Eventuelt

Amtsrådsforeningen anmodede om at henholdsvis Amtsrådsforeningen og Kommunernes Landsforening bliver inddraget i forbindelse med opgørelsen af de miljøøkonomiske og administrative omkostninger.