Resumé af 4. møde i fosforgruppen – VMP III den 15. maj 2003

 

Tilstede

Jørgen Dan Petersen, Amtsrådsforeningen, Sybille Kyed, Økologisk Landsforening, Hans Nielsen, Det Økologiske Råd, Henning Mørk Jørgensen og Lars Kamp Nielsen, Danmarks Naturfredningsforening, Camilla Nordahl Rask, Kommunernes Landsforening, Niels Peter Nørring og Flemming L. Sørensen, Dansk Landbrug, Pieter Feenstra (formand), Anni Kær Pedersen og Poul Arne Iversen, Fødevareministeriets departement, Pernille Weile og Kitt Bell Andersen, Miljøministeriet.

Gitte Rubæk og Jørgen F. Hansen, Danmarks JordbrugsForskning.

Dagsorden

 1. Velkomst.
 2. Godkendelse af dagsorden.
 3. Drøftelse af udkast til afrapportering af DEL 1.
 4. Præsentation og drøftelse af 1. udkast til rapport fra fosforundergruppen (eksklusiv foder-delen) v. Jørgen F. Hansen og Gitte Rubæk. Bilag vedhæftet.
 5. Sammenhæng til andre tekniske undergrupper.
 6. Orientering om projekt med DMU/DHI om miljøeffektvurderinger.
 7. Eventuelt

Ad 1 og 2) Velkomst og godkendelse af dagsordenen

Formanden Pieter Feenstra, Fødevareministeriet bød velkommen og dagsordenen blev godkendt.

 

Ad 3) Drøftelse af udkast til afrapportering af DEL 1.

Formanden oplyste, at udkast til DEL 1 havde været forelagt den generelle og regionale arbejdsgruppe på møde den 2. maj og, at der var modtaget kommentarer og ønsker om rettelser og tilføjelser. Sekretariatet redigere på denne baggrund udkastet, som i forbindelse med udkast til DEL 2-4 atter vil blive fremlagt for de tre arbejdsgrupper til september. Arbejdsgruppen tilkendegav på denne baggrund kommentarer og forslag til rettelser, som relaterer sig til gruppens arbejde og som bør omfattes af DEL 1.

 

Ad 4) Præsentation og drøftelse af 1. udkast til rapport fra fosforundergruppen (eksklusiv foder-delen) v. Jørgen F. Hansen og Gitte Rubæk.

Gitte Rubæk og Jørgen F. Hansen præsenterede gruppens foreløbige arbejde. Opgaven er opdelt i to hovedpunkter: En fosfordel, der retter sig mod fosforomsætningen og tab fra markerne, og en fosfordel, der retter sig mod husdyrenes fosforbehov og -udnyttelse. Det er alene den første del, der blev gennemgået på mødet.

Formanden oplyste, at de tekniske vurderinger mv., der fremgår af de tekniske undergruppers rapporter, bliver fremlagt for arbejdsgrupperne, som herefter har mulighed for at kommentere disse og konkludere på baggrund heraf. De tekniske vurderinger i rapporterne er de pågældende tekniske undergruppers ansvar.

Overordnet blev der knyttet følgende kommentarer til det foreløbige arbejde:

 • Der var stor ros til undergruppens foreløbige udkast, idet der dog er behov for, at rapporten også kommer til at indeholde skøn og estimater (gerne i tal) over reduktionsstørrelser i forbindelse med oversigt over virkemidler og effekter.
 • Der er behov for at medtage en opgørelse over den nationale P-balance og fosforkredsløbet bør beskrives.
 • Der var endvidere et ønske om at få belyst, hvor fosfortabet stammer fra og tabene fra fx brinkerosion, udvaskning mm. ønskes angivet i talstørrelser.
 • Det blev påpeget, at det af synopsis fremgår, at det ikke alene er risikoarealerne, der skal beskrives, men også at mulighederne for den generelle fosforreduktion skal fremgå af rapporten.

Herudover blev der fremsat detaljerede kommentarer m.v. til rapporten, som Jørgen F. Hansen og Gitte Rubæk noterede sig.

 

Ad 5) Sammenhæng til andre tekniske undergrupper.

Formanden oplyste, at de dele af de andre tekniske arbejdsgruppers rapporter, som skønnes af betydning for fosforundergruppen vil blive fremsendt til gruppen, ligesom rapporterne vil være tilgængelige for fosforarbejdsgruppen.

 

Ad 6) Orientering om projekt med DMU/DHI om miljøeffektvurderinger.

Formanden oplyste, at der stadig er forhandlinger om projektet, men at arbejdsgrupperne vil blive orienteret, når endelig projektbeskrivelse foreligger.

 

Ad 7) Eventuelt

Formanden oplyste, at det var vedtaget, at den generelle og den regionale arbejdsgruppe for fremtiden afholder møder samlet.