Resume af 5. møde i arbejdsgrupperne for de generelle og de regionale virkemidler, den 23. maj 2003

 

 

Tilstede

Jørgen Dan Petersen, Amtsrådsforeningen, Hans Nielsen, Det Økologiske Råd, Thomas Færgeman, Danmarks Naturfredningsforening, Jacob H. Simonsen, Kommunernes Landsforening, Carl Aage Dahl, Niels Peter Nørring og Johnny Andersen,  Dansk Landbrug, Sybille Kyed, Økologisk Landsforening, Sune Impgaard Schou, Finansministeriet, Pieter Feenstra (formand), Anni Kær Pedersen og Poul Arne Iversen, Fødevareministeriets departement, Søren Søndergaard Kjær (formand), Mads Leth-Petersen og Kitt Bell Andersen, Miljøministeriet, samt Anders Christiansen, Fødevareministeriet, Johan Kjølhede Overgaard, Jannik Rauer og Hanne Poulsen, Plantedirektoratet, og Jørgen F. Hansen, Danmarks JordbrugsForskning.

 

Dagsorden

1. Velkomst.

2. Godkendelse af dagsorden

3. Præsentation og drøftelse af udkast til rapport fra  Teknologigruppen v/ Anders Christiansen

4. Præsentation og drøftelse af udkast til rapport fra Gødningsplangruppen v/ Johan Kjølhede Overgaard

5. Præsentation og drøftelse af udkast til rapport fra Fosforundergruppen v/ Jørgen F. Hansen

6. Præsentation af grundvandsnotat fra Danmarks Miljøundersøgelser

7. Præsentation af projekt fra Danmarks Miljøundersøgelser og Dansk Hydraulisk Institut om miljøeffektvurderinger

8. Eventuelt

Ad 1 og 2 Velkomst og godkendelse af dagsordenen

Pieter Feenstra, Fødevareministeriet, bød velkommen.

PF pointerede, at afrapporteringen fra de tekniske undergrupper er disse gruppers eget ansvar, og at de tematiske arbejdsgrupper alene hæfter for "egne" papirer.

Dagsordenen blev godkendt.

 

Ad pkt. 3 Præsentation og drøftelse af udkast til rapport fra Teknologigruppen

Formanden for Teknologigruppen, Anders Christiansen, Fødevareministeriet, gennemgik rapportudkastets hovedpunkter og pointerede, at gruppens rapport baseres på eksisterende opdateret viden og drejer sig om den teknologi, der anvendes i stald og lager i husdyrproduktionen.

- For så vidt angår staldmiljøet, er det hovedsagelig ammoniakfordampning, der kan reduceres yderligere ved tekniske løsninger.

- Vedrørende opbevaring af husdyrgødning er det vanskeligt at opnå meget mere ved udvikling af nye teknikker; her drejer det sig mere om en omhyggelig anvendelse af de allerede kendte midler – især i forhold til fast gødning og de faste fraktioner fra gylleseparering.

- Gylleseparering er en ny teknologi med perspektiver, men håndteringen af de faste fraktioner og udnyttelse af de heri indeholdte næringsstoffer er fortsat ikke tilstrækkeligt udviklede. En ny EU forordning om animalske biprodukter kan vise sig at være en "teknisk handelshindring" for omsætning af uhygiejniserede fraktioner fra gylleseparering.

- For biogasanlæg  kan der ligeledes være problemer i forhold til EU-forordningen for en del ældre anlæg. Den nye afregningsaftale kan få betydning for de videre udviklings- og udbygningsmuligheder.

- Pyrolyse og forsuring er nye metoder med udviklingsperspektiver.

- For nye teknikker i staldmiljøet kan anvendelsesmulighederne være begrænsede af hensyn til at opnå tilfredsstillende dyrevelfærds- og arbejdsmiljøforhold.

Kommentarer fra grupperne:

- Udviklingsmulighederne for indretning af gødningsstakke for fast gødning bør beskrives bedre

- Kombinationsmuligheder for biogas, separering og forsuring

- Green Farming teknikken bør uddybes

- Der bør være mere perspektivering, selvom dokumentationen ikke er helt fyldestgørende

- Perspektivering i forhold til f.x. den forventede strukturudvikling og til den optimale strukturudvikling i forhold til de tekniske muligheder

- De firmaer, der udfører teknisk udviklingsarbejde bør have mulighed for at kommentere rapporten

- Der mangler cost-benefit-betragtninger for de forskellige tekniske løsninger

- Hvilken betydning har de enkelte virkemidler for lugt

- For hvert virkemiddel/teknologi bør der laves en vurdering af effekt gennem hele kæden f.x. fra stald til udbringning

- Vurderinger af fremtidige teknologier, brug heraf samt effekt bør indeholdes i rapporten

- Andre afledte effekter ved indføring/brug af teknologi bør beskrives

Yderligere skriftlige kommentarer skal afgives til Anders Christiansen senest den 6. juni 2003.

 

Ad pkt. 4. Præsentation og drøftelse af 1. udkast til rapport fra gødningsplangruppen

Johan Kjølhede Overgaard gennemgik i hovedtræk rapportudkastet, som er et forsøg på produktudvikling af de gældende regelsæt. Forslagene til forenklinger bygger videre på de forenklinger, der allerede er vedtaget ved ændringen af gødskningsloven i maj i år, og som træder i kraft 1. august næste år.

Arbejdsgruppernes kommentarer:

- Rapporten bærer præg af fascination af tankerne bag lovforslaget om fælles indberetning

- Eventuelle bud på hvilke fremtidige komplikationer, som ville kunne forudses – f.x. ved at støtte til braklægning falder bort- , bør beskrives

- Perspektivrig model, hvor man kan følge den enkelte bedrift

- Hvordan er forholdet mellem anvendelse af gødskningsnormer og det reelle (målte) indhold af N og P?

- Hvad giver modellen af reelle besparelser på bedriften?

- Spørgsmål om en så detaljeret regulering er nødvendig – regulering af P er reelt kun relevant for husdyrbrug

- Harmoni- og gødskningsregler bør sammenskrives

- Vigtigt, at regler ikke bidrager til at gøre anvendelse af husdyrgødning upopulær

- Mere om fordele og ulemper – er der sikkerhed for, at en kompliceret teknisk model giver reelle forenklinger?

-  Ved videre arbejde med GIS-modeller bør f.x. habitatområder også kunne indgå

- Mere om forholdet til intensiv husdyrproduktion og andre reguleringssystemer som VVM, der er meget ressourcekrævende

- Det er væsentligt, at kontrolementet bliveer belyst i relation til modellen

Yderligere skriftlige kommentarer skal afgives direkte til Johan Kjølhede Overgaard senest den 6. juni 2003.

 

Ad pkt. 5. Præsentation og drøftelse af 1. udkast til rapport fra fosforundergruppen (eksklusiv foder-delen)

Jørgen F. Hansen præsenterede gruppens første udkast til rapport om fosfor i dansk landbrug – omsætning, tab og virkemidler. Den præsenterede rapport omhandler –endnu uden at drage konklusioner - mulighederne for reduktion af fosfortabet fra landbrugsjord, herunder

- De forskellige tabsprocesser

- Forslag til identifikation af risikoarealer og transportveje

- Betydningen af forskellige kombinationer af kildeområder og transportveje for fosfortab

- Forslag til tiltag om ændret drift og adfærd, som kan begrænse tabet af fosfor fra risikoarealer og vurdere betydningen af forskellige former for vandløbsvedligeholdelse og etablering af bufferzoner m.v.

- Betydningen af enkeltstående tabshændelser i forbindelse med håndtering og udbringning af gødning

- Mulige tiltag med kortsigtet, mellemlang og langsigtet effekt

Arbejdsgruppernes kommentarer:       

- Hvad var P-tallene dengang P-overskudet endnu ikke blev anset som et problem?

- Betydningen af mychoriza forekomst bør beskrives evt. i forbindelse med afgrødevalg

- Det er væsentligt at inddrage spørgsmål om affaldsprodukter som f.x. slam til jordbrugsformål. – Hvilke konsekvenser kan f.x. en fremtidig regulering via P-balancer have for strategien om mest mulig genanvendelse af spildevandsslam?

- Betydning af afgift på P?

- Hvad vil det betyde for N, hvis man alene regulerer anvendelsen af P?

Skriftlige kommentarer til Jørgen F. Hansen senest den 6. juni 2003.

 

Ad pkt. 6.

Søren Kjær orienterede om grundvandsnotatet

 

Ad. pkt. 7.

Formandsskabet orienterede om, der vil blive indgået kontrakt med DMU, DHI, (DJF) om udarbejdelse af et modelprojekt  for Odense fjord oplandet.

 

Ad pkt. 8.

Næste møder er den 20. juni og den 25 juni 2003.