Resume af 6. møde i arbejdsgrupperne for de generelle og de regionale virkemidler, den 20 juni 2003.

 

Tilstede

Jørgen Dan Petersen, Amtsrådsforeningen, Hans Nielsen, Det Økologiske Råd, Henning Mørk Jørgensen, Danmarks Naturfredningsforening, Jacob Simonsen, Kommunernes Landsforening, Flemming Sørensen, Johnny M. Andersen, Niels Peter Nørring og Carl Aage Dahl, Dansk Landbrug, Sune Impgaard, Finansministeriet, Pieter Feenstra (formand), Anni Kær Pedersen, Poul Arne Iversen, og Lars Bach Jensen, Fødevareministeriet, Søren Søndergaard Kjær (formand), Tony Christensen, Mads Leth-Petersen, Ivan Karottki og Pernille Weile, Miljøministeriet.

Uffe Jørgensen, Danmarks JordbrugsForskning og Jens Møller Andersen, Danmarks Miljøundersøgelser.

 

Dagsorden:

 1. Velkomst
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Præsentation og drøftelse af udkast til rapport fra Naturintegrationsgruppen
 4. Præsentation og drøftelse af rapport fra Kvælstofgruppen
 5. Præsentation og drøftelse af rapport fra Fosforgruppen
 6. Eventuelt

Ad 1)

Pieter Feenstra bød velkommen til grupperne og bemærkede hvor imponeret formandskabet generelt er over hvad undergrupperne har nået på den forholdsvis korte tid.

 

Ad 2)

Dagsordenen blev godkendt med den bemærkning, at der ikke ville blive en præsentation af Fosforrapporten idet den netop er blevet drøftet detaljeret i Fosforarbejdsgruppen.

 

Ad 3)

Jens Møller Andersen præsenterede udkast til rapport fra Naturintegrationsgruppen. Heri indgår udtagning af arealer i omdrift som det vigtigste element på lavbundsarealer, højbund og i bræmmer.

Der er endvidere i rapporten behandlet reduktion af en dansk emission af ammoniak på henholdsvis 32% og 65% og en reduktion af et dansk samt internationalt emissionsbidrag på 32%.

Endeligt er bufferzoner til reduktion af ammoniak deposition i sårbare naturområder behandlet.

Opsamling af ønsker, kommentarer og spørgsmål:

 • Der ønskes en uddybning om hvad det betyder, at vi fx ikke kan nå ned under de tålegrænser for naturen, som er fremsat i rapporten. Tidsrammen for degradering af naturområder skal belyses i relation til ovennævnte og det bør vurdres, hvorvidt det er realistisk, at nå de anførte tålegrænser.
 • Der ønskes en beskrivelse af de erfaringer, der er gjort med henblik på etablering af vådområder – planlægning og effekt. Fx i forbindelse med etablering af VMP II vådområder eller erfaringer fra naturgenopretningsprojekter som Varde Ådal mm.
 • Endvidere blev det nævnt, at ved en beskrivelse af tidligere erfaringer bør både vådområder og kunstigt afvandede søer mm. beskrives.
 • Generelt blev det bemærket, at der ønskes en nærmere kvantificering af effekten på naturen ved udtagning af arealer.
 • Det blev nævnt, at rapportens afsnit om vandløbskvalitet kunne uddybes. Hertil kan fx anvendes rapport fra GEUS – Vandindvindingens betydning for vandkvaliteten.
 • Der blev opfordret til, at der i rapporten generelt skal gøres mere ud af de fysiske forhold og, at det skal fremgå af sammenfatning og konklusion.
 • Det bør fremgå tydeligere, at det i forbindelse med udtagning af arealer i ådale vil kræve ændringer af den eksisterende vandløbslov.
 • Det bør fremgå, at det i forbindelse med planlægning af udtagning af lavbundsarealer mm. er en afvejning i relation til at bevare eksisterende natur og skabelse af ny natur.

- Tilstanden i små vandløb og damme bør beskrives nærmere.

 • Formuleringer vedrørende naturindhold og økologisk jordbrug bør blødes lidt op, idet den økologiske driftsform på sigt har større potentialer i relation til naturkvalitet på de dyrkede arealer og de tilstødende arealer via de mange kvægbrug, muligheder i relation til afgræsning af arealer mm
 • I forbindelse med beskrivelser om ammoniakreduktion og potentialer i relation til bufferzoner mm. bør det fremgå tydeligere, at en målrettet reduktion typisk vil være det mest fordelagtige.
 • Endvidere blev det i relation til rapportens afsnit vedr. ammoniak deposition nævnt, at det er væsentligt, at rapporten forholder sig til de internationale forpligtelser Danmark har på dette område, idet dette arbejde skal bruges til en videre indsats vedr. ammoniak fx i relation til det bufferzoneudvalg, der skal nedsættes efter sommerferien.

Generelt blev det af formandskabet henvist til, at spørgsmål vedrørende kompensation, administrative konsekvenser, økonomiske vurderinger af at udtage arealer i omdrift mm. ikke er inden for denne gruppes rammer. Ovenstående spørgsmål vil blive belyst i relation til økonomiske vurderinger foretaget af økonomimodelgruppen på baggrund af de udarbejdede scenarier mm.

 

Ad 4)

Uffe Jørgensen præsenterede rapportudkast fra kvælstofgruppen. Uffe Jørgensen pointerede at udgangspunktet for analysen af kvælstofreducerende tiltag er en fuldt implementeret VMP II. Effekterne at de beskrevne tiltag er kvantificeret i videst muligt omfang.

Rapporten kan i høj grad anvendes som idékatalog i relation til ændringer på driftsniveau, som har en effekt i relation til reduktion af kvælstof.

Opsamling af ønsker, kommentarer og spørgsmål:

 • Flot idekatalog.
 • Det blev kommenteret, at det er vigtigt idékatalog men at sideeffekter i relation til natur, lugt, fosfor og drivhusgasser med fordel kunne beskrives for at få det rette overblik. Hvis det ikke er muligt at beskrive sideeffekterne kvantitativt, kunne et system med forholdstal eller et +, ++, +++ - system laves.
 • Der blev opfordret til at der er en konsekvent brug af tal i tabellen side 42. Usikkerheds -perspektivet bør også fremgå konsekvent i rapporten.
 • Samspil mellem virkemidler er væsentligt at behandle, til brug for en videre diskussion og valg af virkemidler.
 • Figur 5 side 22 skal hænge sammen med figur 2 og 3, hvilket vil sige at kvælstofudvaskningen med fordel kunne knyttes til figur 5.
 • Det blev bemærket, at det er væsentligt, at gøre opmærksom på tilstandsformen af N og P i videst muligt omgang.
 • Ved tabel 0 bør det fremgå at nogle tiltag er additive, og der bør udarbejdes et afsnit om hvilke virkemidler, som er additive.
 • I relation til økonomiske vurderinger bør forudsætninger herfor fremgå.
 • Der blev stillet spørgsmål ved tiltag vedr. en 10% reduktion af N-normen, er dette realistisk?
 • I relation til forudsætningen om, at der trods reduktion i kvælstoftilførslen fra husdyrgødning vil være det samme gødskningsniveau, grundet tilførsel af handelsgødning, er lidt for snæver og bør revurderes således at en bedre N balance også beskrives.
 • Beskrivelsen af jordens frugtbarhed er ikke godt nok belyst og bør raffineres.
 • Der blev opfordret til at gylleseparation beskrives mere detaljeret og at der skelnes mellem lavteknologiske og højteknologiske anlæg.
 • Effekten af samdyrkning af efterafgrøder kunne belyses.
 • Dokumentationsovervejelser i forbindelse med forskellige virkemidler belyses i Dokumentationsgruppen.
 • Til spørgsmål vedrørende stramning af visse virkemidler og mulighederne for at håndhæve dem mm., vil formandskabet fremskaffe oplysninger fra Plantedirektoratet vedr. hvor mange sager der har været sanktioneret grundet manglende overholdelse af N-normer mm.

Ad 5)

Ingen fremlæggelse.

 

Ad 6)

Formandskabet pointerede at deadline for skriftlige bemærkninger til de to undergruppeformand er fredag den 27. juni 2003.

 

Endvidere orienterede formandskabet om at i forlængelse af Sybille Kyeds forslag til en diskussion vedrørende gødningsregler og VMP III, er der udarbejdet et svar herpå fra Fødevareøkonomisk Institut. Endvidere er der udarbejdet et notat fra DJF og DMU vedrørende vurdering af adfærdsændringer mv. ved eventuelt bortfald af eksisterende regler. Alle notater er udleveret.

Endvidere blev notat vedr. udarbejdelse af scenarier udleveret til gruppen og notat fra skattegruppen vedr. scenarier for afgifter mm. sendes til gruppen inden for nærmeste fremtid.