Resumé af 6. møde i fosforgruppen – VMP III den 9. september 2003

 

Tilstede

 

Jørgen Dan Petersen, Amtsrådsforeningen, Sybille Kyed, Økologisk Landsforening, Hans Nielsen, Det Økologiske Råd, Lars Kamp Nielsen, Danmarks Naturfredningsforening, Helene Sneftrup Jensen, Kommunernes Landsforening, Niels Peter Nørring og Flemming L. Sørensen, Dansk Landbrug, Flemming Pedersen og Sarah Børner, Finansministeriet, Hans Larsen, Skatteministeriet, Pieter Feenstra (formand), Anni Kær Pedersen og Lars Bach Jensen, Fødevareministeriets departement, Søren S. Kjær (formand), Kitt Bell Andersen og Pernille Weile, Miljøministeriet.

Gitte Rubæk, Hanne Damgaard Poulsen og Jørgen F. Hansen, Danmarks Jordbrugsforskning

 

Dagsorden

 

1. Velkomst
2. Godkendelse af dagsorden
3. Sidste præsentation af rapporten fra Fosforundergruppen, v. Hanne Damgaard Poulsen, Gitte Rubæk og Jørgen F. Hansen, Danmarks JordbrugsForskning.

4. Præsentation og drøftelse af synopsis for arbejdet i fosforfokusgruppen.

5. Drøftelse af første rå-udkast til arbejdsgruppens afrapportering (DEL IV)

6. Evt.

 

Ad 1 og 2)Velkomst og godkendelse af dagsordenen

Formanden Pieter Feenstra, Fødevareministeriet bød velkommen og dagsordenen blev godkendt.

 

Ad 3) Sidste præsentation af rapporten fra Fosforundergruppen,

Hanne Damgaard Poulsen gennemgik kapitlet om fosforomsætning og - udnyttelse hos husdyr. Hanne Damgaard Poulsen fremhævede de tilretninger, der var foretaget i forhold til den første fremlæggelse samt de konsekvensændringer mv. der var foretaget på baggrund heraf.

På denne baggrund fremkom følgende kommentarer mv.

 • Det blev oplyst, at der er igangsat et projekt herom.
 • Tidshorisonten for implementering af fytase i foder skønnes at ville kunne gennemføres over en 5-10 års periode
 • Mononatriumfosfat vil kunne indføres som foderfosfosfat meget hurtigt

Gitte Rubæk og Jørgen F Hansen gennemgik kapitel 3 om fosforomsætning i og tab fra marken, herunder afsnittene om risikoområder for tab ved erosion. Oplægsholderne fremhævede de tilretninger, der var foretaget i forhold til den første fremlæggelse samt de konsekvensændringer mv. der var foretaget på baggrund heraf.

Der blev stillet en række opklarende spørgsmål og givet en række svar herpå. Det blev påpeget, at oplysningerne side 133-134 - arealmæssig opdeling - er så nye, at de endnu ikke er blevet kvalitetssikret.

Herudover blev følgende kommentarer fremhævet:

 • Det bør nævnes, hvor store mængder fosfor, der skal fjernes fra jorden
 • Der bør tages højde for, at også jordboende organismer har brug for næringsstoftilførsel
 • Det er vigtigt, at konklusionen side 7 (kursiv) medtages i konklusionsafsnittet
 • Der bør side 2 laves en sammenligning mellem jordpuljer og tab. Den opløste form er i nogle år over 50% af det totale tab. Alt andet lige vil et større indhold af fosfor i jordpuljen medføre større tab i forbindelse med vind og vanderosion. Det var oplægsholdernes vurdering, at det er vanskeligt/ikke muligt at sætte tal på størrelsen af tabet.. Der var enighed om, at det til konklusionen bør tilføjes, at bl.a. erosion er afhængig af den tilførsel af fosfor, der er sket.
 • Hvis P-tallet er over 6 kan man undlade at tilføre fosfor i flere år.
 • Den skønnede effekt af de enkelte virkemidler bør af hensyn til beslutningstagerne fremstå klarere.

Pieter Feentra oplyste, at skriftlige kommentarer skal være oplægsholderne i hænde senest den 16. september 2003.

 

Ad 4) Præsentation og drøftelse af synopsis for arbejdet i fosforfokusgruppen.

Pieter Feenstra oplyste om en netop nedsat fosforfokusgruppe. Opgaven for gruppen er at analysere økonomisk virkemidler i forhold til fosfor

Arbejdsgrupperne tog orienteringen og den fremsendte synopsis til efterretning.

 

Ad 5 Drøftelse af første rå-udkast til arbejdsgruppens afrapportering (DEL IV)

Kitt Bell Andersen fremlagde første råudkast til Del IV til arbejdsgruppens afrapportering for udarbejdelse af en strategi for nedbringelse af landbrugets belastning af vandmiljøet med fosfor.

Den tekst og de tal, der fremgår af rå-udkastet vil blive tilpasset de konklusioner, der vil komme under vejs.

Der blev lagt vægt på, at der til brug for beslutningstagerne vil blive arbejdet med et tostrenget system for strategien (generel indsats suppleret med en regional indsats) med nedenstående opbygning:

1. Vurdering af forskellige former for tiltag i regionale risikoområder.

- Fordele og ulemper beskrives

2. Vurdering af fodringsmæssige tiltag

3. Vurdering af forskellige former for generel regulering af fosfor.

 • Fordele og ulemper beskrives

4. Udvikling af godt landmandsskab og muligheder for anvendelse af frivillige virkemidler

5. Scenarium/forslag for en fremtidig fosforregulering

Der var bred enighed om opbygning af strategien, idet dog følgende kommentarer blev fremhævet.

 • Det bør af strategien fremgå, at der ikke må ske en yderligere fosfor-ophobning.
 • Klimavurdering bør indgå.
 • Forsigtighedsprincippet bør også gælde for fosfor. Derfor bør der ikke ske en gødskning af arealer, der er fosformættede.
 • Rapporten er en værktøjskasse og en vifte af virkemidler til gennemførelse af bl.a. Vandrammedirektivet.
 • Udvikling i husdyrbruget bør beskrives i rapporten.
 • Anbefalinger fra naturintegrationsgruppen vedr. indsats i risikoarealer bør inddrages.
 • Målsætningsafsnittet bør citere vigtige dele af kommissoriet for gruppens arbejde.
 • Afsnit vedr. VRD bør kobles bedre til VMP III arbejdet.

Formandsskabet konkluderede, at der på baggrund af ovennævnte bemærkninger skrives videre på Del IV med henblik på en fornyet forelæggelse for arbejdsgrupperne.

 

Ad 6) Eventuelt

Det blev oplyst, at det var sidste møde i fosforgruppen, idet det fremtidige arbejde mest hensigtsmæssigt vil kunne ske i en stor arbejdsgruppe bestående af samtlige arbejdsgruppemedlemmer fra den generelle, den regionale og fosforgruppen. Næste møde vil finde sted den 18. september 2003.