Resumé af 9. møde i den regionale og generelle VMP III arbejdsgruppe den 2. september 2003

 

Tilstede

Jørgen Dan Petersen, Amtsrådsforeningen, Hans Nielsen, Det Økologiske Råd, Lars Kamp Nielsen, og Henning Mørk, Danmarks Naturfredningsforening, Helene Sneftrup Jensen, Kommunernes Landsforening, Carl Aage Dahl, Niels Peter Nørring, Johnny M. Andersen og Flemming L. Sørensen, Dansk Landbrug, Kåre Clemmensen, Flemming Pedersen og Sarah Børner, Finansministeriet, Hans Larsen, Skatteministeriet Pieter Feenstra (formand), Anni Kær Pedersen, Jette Petersen og Lars Bach Jensen, Fødevareministeriets departement, Søren S. Kjær (formand), Tony Christensen, Kitt Bell Andersen, Mads Leth-Petersen, Ivan Ben Karottki og Pernille Weile, Miljøministeriet. Jørgen E. Olesen, Danmarks Jordbrugsforskning

 

Dagsorden

1. Velkomst

2. Godkendelse af dagsorden

3. Præsentation af udkast til Klimarapporten v. Jørgen E. Olesen.

4. Præsentation af Dokumentationsgruppen, v. Anni Kær Pedersen.

5. Orientering vedr. Vandrammedirektivet.

6. Evt.

 

Ad 1 og 2)Velkomst og godkendelse af dagsordenen Formanden Søren S. Kjær bød velkommen og dagsordenen blev godkendt.

 

Ad 3) Præsentation af udkast til Klimarapporten v. Jørgen E. Olesen. Jørgen E. Olesen gennemgik rapporten og fremhævede blandt andet følgende.

 • At kommissoriet er lidt bredere end kun VMP III, idet klimagruppens arbejde også relaterer sig til forpligtelser jf. Regeringens klimastrategi.
 • At der i rapporten er en gennemgang af, hvad de tidligere vandmiljøplaner mm. har bidraget med i relation til reduktion af drivhusgasemissioner fra landbruget.
 • Der vil i rapporten fremgå en fremskrivning af drivhusgasemissionen fra landbruget til 2010. VMP III initiativer og effekt på drivhusgasemissionen vil indgå i rapporten
 • Beskrivelse af effekter af diverse virkemidler vil fremgå af rapporten og heriblandt at det mest effektive virkemiddel på både metan og lattergas er en reduktion af husdyrproduktionen.
 • Klimaændringer i fremtiden beskrives også.

 

På denne baggrund fremkom følgende kommentarer mv. fra arbejdsgrupperne:

 • Det skal fremgå tydeligere om vurdering af effekter retter sig mod Kyoto eller i forhold til en egentlig reduktion af udledningen, og hvad er udgangspunktet.
 • Det foreslås at der laves to regnskaber for reduktionen.
 • Der bør redegøres for effekt ved nedmuldning af halm og ved etablering af efterafgrøder selvom det ikke indgår i Kyoto).
 • Skubbes emissionen af drivhusgasser fra DK til andre lande ved en reduktion af husdyrholdet? Nyere tal end dem der fremgår af DMU´s fremskrivningsrapport bør inddrages.
 • Det er vigtigt at reduktionseffekter af VMP I og II vurderes på de samme tal som der arbejdes med i VMP III sammenhæng og ikke tal fx fra VMP II.
 • Hvis muligt bør teknologier som forsuring af gylle og luftvaskere inddrages.
 • Hvis muligt bør arbejdet med ATV-tænketank inddrages – rapporten bør være mere offensiv ved beskrivelser af effekter mm.
 • Effekter af afgifter på N og P bør inddrages.

 

Skriftlige kommentarer skal være Jørgen E. Olesen i hænde senest den 9. september 2003.

 

Ad 4) Præsentation Dokumentationsrapporten v. Anni Kær Pedersen. Anni Kær Pedersen gennemgik rapporten og fremhævede blandt andet følgende.

 1. Beskrivelse af dokumentationsbehov for arealer med et særligt beskyttelsesbehov fordrerbeskrivelse af kriterier for, hvornår særlig beskyttelses er påkrævet
 2. beskrivelse af, hvordan disse arealer udpeges ud fra eksisterende viden
 3. beskrive, med hvilken præcision arealerne ønskes udpeget.

 

Derudover blev følgende fremhævet:

 • At arealer med særligt beskyttelsesbehov kan fastlægges ud fra strengt faglige kriterier – eller klare politiske ønsker – eller i kombination af begge.
 • At man bør gøre sig klart, at den hastigt ændrede bedriftsstruktur betyder, at bedrifter typisk vil have arealer indenfor forskellige udpegninger.
 • At det kan være vanskeligt at dokumentere på andet end bedriftsniveau med mindre der er tale om rent visuelle forhold (fx hvorvidt et areal er tilplantet eller ej), hvor forholdene kan kontrolleres ved fysisk kontrol. Dokumentationen kan dog ske ved indgivelse af regnskaber, med landmandens underskrift.
 • At der ikke kan generaliseres om dokumentationsbehov. Dokumentationskrav må fastlægges samtidig med, at et virkemiddel besluttes taget i anvendelse.

 

På denne baggrund var der følgende kommentarer mv. fra arbejdsgrupperne:

 • Det kunne være ønskeligt om det fremgår, hvad myndighederne skal dokumentere og hvad landmanden skal dokumentere
 • Kan der opnås enighed om, at såfremt miljøtilstanden i vandmiljøet er for ringe, så kan der generelt gribes ind i forhold til tilladelser mv. blandt de landmænd, der afvander hertil?
 • Det er interessant om dokumentation vil ske på matrikelniveau eller ejendomsniveau, ligesom det er interessant, hvor meget areal, der skal inddrages.
 • Kunne der indhentes erfaringer fra spildevandsrensning i det åbne land i højere grad end tilfældet er?
 • At anvende blokregisteret og sammenkæde dette med arealudpegninger er ikke uproblematisk.

Skriftlige kommentarer skal være Anni Kær Pedersen i hænde senest den 9. september 2003.

 

5. Orientering vedr. Vandrammedirektivet. Ivan Ben Karrotki, SNS gav en orientering om det fremtidige arbejde vedr. implementering af Vandrammedirektivet, herunder om indholdet i det foreliggende lovforslag. Endvidere pegede Ivan Ben Karrotki på de mangler, der er i forhold til en fuldstændig implementering, herunder den videre proces, både tids- og indholdsmæssigt.

 

På denne baggrund fremkom følgende kommentarer mv. fra arbejdsgrupperne.

 • Økonomiske betragtninger bør komme inden 2009, hvor målsætningen for vandområderne er fastlagt.
 • Det er væsentligt, at det fremgår af VMP III afrapporteringen, at det ikke er muligt at fastsætte konkrete målsætninger for reduktioner af næringsstofudledningen fra landbruget før basisanalysen foreligger i december 2004.

 

Ad 6) Eventuelt Formændene takkede for mødet og henviste til, at næste møde er den 18. september 2003, og at de fremtidige møder vil være fællesmøder for alle tre arbejdsgrupper – den regionale, den generelle og fosforarbejdsgruppen.

Endvidere blev der orienteret om, at på foranledning af arbejdsgrupperne er udarbejdet 4 notater vedr. reduktion af husdyrproduktionen i Danmark fra henholdsvis naturintegrationsgruppen, klimagruppen, fosforgruppen og kvælstofgruppen. Notaterne er udsendt som bilag til dette møde.