3. Oktober 2003

 

I begyndelsen af december holder Fødevareministeriet og Miljøministeriet en offentlig konference om Vandmiljøplan III. Det vil ske et par uger efter, at det faglige udredningsarbejde er færdigt i slutningen af november.


”Det er vigtigt for regeringen, at der er fuld åbenhed om denne proces. Derfor har vi valgt at afholde en offentlig  konference, så hurtigt det er muligt efter at det faglige grundlag er færdigt,” siger fødevareminister Mariann Fischer Boel og miljøminister Hans Chr. Schmidt.

Udredningsarbejdet blev sat i gang i efteråret 2002 efter indgående drøftelser i forligskredsen bag Vandmiljøplan II. Der blev nedsat tre arbejdsgrupper med deltagelse af Finans-, Skatte-, Miljø- og Fødevareministeriet, de kommunale organisationer samt en bred deltagelse fra landbruget og de grønne organisationer (Dansk Landbrug, Økologisk Landsforening, Danmarks Naturfredningsforening, Det Økologiske Råd og WWF).

 

Alle væsentlige temaer af betydning for landbrugsproduktionens forhold til natur- og miljøværdier er analyseret af en lang række tekniske undergrupper, hvortil både Danmarks JordbrugsForskning, Danmarks Miljøundersøgelser og eksterne eksperter fra bl.a. Dansk Landbrugs-Rådgivning, GEUS og DHI - Institut for Vand & Miljø har bidraget.

 

Under arbejdsprocessen er de klimapolitiske elementer blevet inddraget. Det har - sammen med den brede sammensætning af arbejdsgrupperne - medvirket til at bringe mange konkrete problemstillinger frem til drøftelse og har krævet supplerende faglige analyser.

 

Det betyder, at den endelige afrapportering fra arbejdsgrupperne udskydes til slutningen af november. Det har fødevareminister Mariann Fischer Boel og miljøminister Hans Chr. Schmidt i dag orienteret de politiske partier om, der i 1998 stod bag aftalen om Vandmiljøplan II (S, SF, RV, V og K).

 

"Vi går ikke på kompromis med fagligheden og sagligheden i forberedelsen af det faglige grundlag for en ny vandmiljøplan, derfor har vi valgt at acceptere forsinkelsen. Det er meget vigtigt, at det store arbejde, vi i fællesskab har sat i gang, får den tid, der skal til for at opnå et godt resultat” siger de to ministre og fortsætter:

 

"Den status, vi i dag har givet forligspartierne, viser tydeligt, at der er tale om en imponerende arbejdsindsats. Det kan enhver få indtryk af ved at slå op på én af de to ministeriers hjemmesider. Her har man siden arbejdets begyndelse i november sidste år kunnet læse baggrundsmateriale om forberedelsesprocessen til Vandmiljøplan III”.

Til december foreligger desuden Danmarks JordbrugsForsknings og Danmarks Miljøundersøgelsers faglige evaluering af Vandmiljøplan II, som ligeledes er afgørende for den efterfølgende politiske debat om vandmiljøet og landbruget.

 

Program for konferencen

 

Kontaktpersoner: 
Kontorchef Søren S. Kjær, tlf. 3947 2251
Miljøministeriet

 

Kontorchef Pieter Feenstra, tlf. 3392 2100
Fødevareministeriet