Regeringen: Vandmiljøplan III med fokus på fosfor og gyllelugt

 

Regeringen vil sætte fokus på fosfor og præsentere en gyllehandlingsplan som de vigtigste elementer i den kommende Vandmiljøplan III. Derudover vil regeringen arbejde for en mere forenklet og omkostningseffektiv regulering af landbrugets kvælstofudledning, videreudvikling af den regionale beskyttelse og målrette forskningen mod at afhjælpe landbrugets påvirkning af vandmiljø, natur og naboer.

 

Det fastslår fødevareminister Mariann Fischer Boel og miljøminister Hans Christian Schmidt i forbindelse med præsentationen af det faglige grundlag for den nye vandmiljøplan.

 

Der er gennemført et meget grundigt forarbejde i tre arbejdsgrupper med repræsentanter fra ministerierne, de kommunale organisationer, landbrugserhvervet og de grønne organisationer. Forarbejdet drøftes på en konference på Christiansborg, torsdag. Grupperne har ikke haft til opgave at levere en fælles indstilling, men alene at etablere et fagligt grundlag for det videre arbejde.

 

”Regeringen ser med stor alvor på beskyttelsen af vandmiljøet. Vi har derfor helt fra begyndelsen sagt, at vi vil lægge op til en tredje vandmiljøplan, som skal begrænse udledning af næringsstoffer til et niveau, der sikrer vandmiljøet. For første gang har vi et virkelig solidt fagligt grundlag for de kommende politiske forhandlinger. Det er ikke bare døde hummere, men en detaljeret viden, der kommer til at ligge til grund for VMP III,” siger Mariann Fischer Boel.

 

Danmark lever op til kravene i nitratdirektivet. Derimod har der aldrig i Danmark været gennemført en større, sammenhængende indsats for begrænsning af udledingen af fosfor. Behovet for en sådan indsats bekræftes af grundige analyser. På den baggrund fremhæver Mariann Fischer Boel fosfor, som den helt store udfordring for vandmiljøarbejdet:

 

”Landbrugets udledning af fosfor er for høj. Vi har et klart mål om at begrænse fosforudledningen, og vi ønsker i højere grad at prioritere brugen af omkostningseffektive virkemidler.”

 

Parallelt med det forberedende arbejde med VMP III har regeringen, Landsforeningen af Gylleramte samt Dansk Landbrug drøftet muligheder for at minimere lugtproblemerne fra husdyrbrug.

 

”Lugt fra landbruget er et stigende problem. Regeringen vil hjælpe de familier, som er stærkt generet i deres hverdag. Der skal være plads til både landbrug og borgere. Derfor vil vi præsentere en gyllehandlingsplan, som skal nedbringe lugtgenerne fra husdyrproduktionen,” siger miljøminister Hans Chr. Schmidt.

 

”Hverken i forhold til lugtproblemerne eller fosfortabet ved vi nok i dag. Regeringen lægger stor vægt på via et forskningsprogram at få udviklet teknologiske muligheder for at begrænse lugtproblemerne og for at sikre et bedre grundlag for at standse fosfortabet,” fastslår miljøministeren.

 

De to ministre understreger, at regeringen er åben over for drøftelser om både temaer og virkemidler i de kommende politiske forhandlinger, der vil komme til at omfatte alle Folketingets partier.

 

Den videre plan er, at regeringen efter nytår indkalder VMP II forligspartierne for at gøre status for VMP II. Slutevalueringen af VMP II viser, at målet er nået, og som supplement hertil, har regeringen allerede besluttet at iværksætte en konkret indsats i 2004 og 2005 ved at bruge 90 mio. kr. på at fortsætte indsatsen for at genoprette vådområder.

 

Kontaktpersoner:

Pressekonsulent i Miljøministeriet, Kasper Westphal, tlf.: 2248 1030, e-mail: kwp@mim.dk

Pressekoordinator i Fødevareministeriet, Mette Thorn, tlf.: 2091 5901, e-mail: meth@fvm.dk