Vil en fortsat ophobning af fosfor i landbrugsjorden være forenelig med krav et om nedsat fosfor-udledning til vandmiljøet (iflg. syntesen fra arbejdsgruppernes rapporter side 6: ”Med stigende fosforophobning vil en stigende del af overskuddet udvaskes, idet jorden i stadigt større omfang vil blive mættet med fosfor.”)?

Svar på spørgsmål 7:


Der henvises til besvarelse af spørgsmål 6.