Hvilken effekt vil regeringens udspil til VMP III få på tilledningen af næringsstoffer til Idom hede? Spørgsmålet er stillet med henvisning til, at det fremgår af sammendraget af Idom hede rapporten, at en reduktion af tilførslen af næringsstoffer vil bidrage til en forbedret tilstand.

Svar på spørgsmål 93:

I rapporten vedr. Idom hede (Faglig rapport fra DMU nr. 453) er der foretaget en konkret beregning af hedens tålegrænse. Der er desuden foretaget en vurdering af den relative betydning af forskellige bidrag til kvælstofbelastning af heden. Den samlede kvælstofbelastning for heden vurderes i rapporten at ligge mellem 21-23 kg N/ha/år afhængigt af afstanden til lokale kilder. Af denne belastning er 8-10 kg beregnet til at stamme fra dansk landbrug.
 
Som følge af strukturudviklingen forventes et fald i ammoniakemissionen på 7-8 % frem til 2010. Implementeringen af EU's landbrugsreform forventes ikke at påvirke den samlede ammoniakemission, idet den forventede reduktion i kvægholdet antages at blive opvejet af en stigende svineproduktion. Dette vil betyde en gennemsnitlig reduktion af belastningen på heden i størrelsesordenen 0,5 kg N/ha/år. Belastningen af Idom hede skal reduceres til et niveau under den beregnede tålegrænse på 9-12 kg N/ha/år, før der ved almindelig pleje af heden kan forventes en påviselig forbedring i tilstanden. En reduceret belastning vil opbremse den hastighed, hvormed kvælstof ophobes i heden.
 
Der vil først kunne foretages en mere præcis beregning af reduktionen i belastning af Idom hede, når implementeringen af virkemidlerne i VMP III er kendt. Den lokale effekt afhænger især af effekten af virkemidler i VMP III på de lokale kilder.