For nuværende genanvendes omkring 61% af spildvandsslammet i jordbruget, mens regeringens ”Affaldsstrategi 2005-08” har 50% som genanvendelsesmål. Hvilken reduktion af fosfortilførslen for hvert af årene 2005-09 planlægger regeringen herudover at gennemføre ved at stoppe genanvendelsen af slam fra rensningsanlæg. I hvilket omfang vil slammet blive bortskaffet ved forbrænding, og hvilke omkostningerne vil der blive pålagt forbrugerne hertil gennem spildevandsafgiften. Hvor store mængder importeret kunstgødning svarer det destruerede fosfor til.

Svar:

Det skal indledningsvist fastslås at regeringen ikke på nuværende tidspunkt har planlagt at stoppe genanvendelsen af slam fra rensningsanlæg.

 

I den slammængde der blev genanvendt på landbrugsjord i 2001 var der 2.400 tons fosfor, svarende til ca. 3% af den samlede fosfortilførsel. I 2001 blev 61% af spildevandsslammet genanvendt. Reduceres mængden, der udspredes, til regeringens minimumsmålsætning på 50% vil den mængde fosfor, der genanvendes, falde med ca. 400 tons pr. år.

 

Ved et totalt stop for genanvendelse af spildevandsslam til jordbrugsformål vil fosfortilførslen til jordbruget fra slam falde med 2.400 tons fosfor pr. år. Hvis der indføres et forbud mod slamgenanvendelse til jordbrug vil hovedparten af slammet blive forbrændt, enten ved industrielle processer i forbindelse med fremstilling af cement og sandblæsningsmiddel eller på affaldsforbrændingsanlæg. Det vurderes at kun en mindre del vil blive direkte deponeret. Slammets indhold af fosfor svarer til en importeret mængde fosfor på 2.400 tons P/år.

 

Spildevandet tildeles i dag primært arealer, der ikke får tilført husdyrgødning, typisk på planteavlsbedrifter. Såfremt forbuddet ikke følges op af restriktioner overfor anvendelse af fosfor tildelt som kunstgødning vil tildelingen af slam i så fald i stort omfang blive erstattet af handelsgødning, hvorved effekten på fosforoverskuddet bliver begrænset. 

 

Det vurderes, at den samfundsøkonomiske ekstraudgift til slamhåndtering ved et forbud mod genanvendelse vil stige mellem 65 og 100% fra ca. 200 mio. kr. til mellem 330 og 410 mio. kr. Udgifterne for kommunernes samlede udgift til slamhåndtering vurderes at stige fra ca. 420 mio. kr. pr. år til mellem 550 og 620 mio. kr. pr år inklusiv affaldsafgiften. Der udledes ca. 809 mio. m3 spildevand pr. år, og ekstraudgiften vil derfor blive mellem 16 og 25 øre pr. m3, eller ca. 25 kr. for en typisk husstand.