Hvor stor en andel af husdyrgødningen vil blive bortskaffet på forbrændingsanlæg frem til 2009 (med eller uden energiindvinding) og hvor meget fosfor vil herigennem blive destrueret fremfor genanvendt til jordbrugsformål. Hvor store mængder importeret kunstgødning svarer det destruerede fosfor til. Hvordan afhænger beregningerne af udviklingen i husdyrproduktionen.

Svar:

Afbrænding af husdyrgødning er ikke tilladt ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsen såfremt dette medfører tab af næringsstoffer som f.eks. kvælstof, fosfor og kalium, således disse næringsstoffer ikke tildeles afgrøder med et gødningsbehov. Hvis der åbnes for afbrænding af husdyrgødning eller dele heraf vil dette være affald og må derfor udelukkende afbrændes i miljøgodkendte affaldsforbrændingsanlæg, jf. bl.a. af EU's affaldsforbrændingsdirektiv. Det er ikke ifølge dette direktiv muligt at sidestille husdyrgødning eller dele heraf med biomasse.