Hvilken rolle spiller naturplaner på bedriftsniveau i regeringens oplæg til Vandmiljøplan III.

Svar:

Som led i regeringens forberedelser af Vandmiljøplan III gennemførte den tekniske undergruppe F4 vedr. frivillige virkemidler en analyse af virkemidlet naturplaner. Der er flere typer, men generelt er formålet at lave en helhedsorienteret bedriftsplanlægning med fokus på hensyn til natur og miljø. Fokus er primært naturen, men en del af de foreslåede tiltag vil også være til gavn for vandmiljøet.

 

Fødevareministeriet har med bkg. nr. 159 af 10. marts 2003 indført tilskud til pilot- og demonstrationsprojekter om græsningsselskaber og naturplaner. Her understreges, at formålet er at bidrage til, at omfanget og tilstanden af natur- og halvkulturarealer forbedres og forøges ved:

  • At fremvise, formidle og udbrede interessen for hhv. græsningsselskaber og naturplaner
  • At afprøve og demonstrere forskellige koncepter for hhv. græsningsselskaber og naturplaner.

Tilskuddet - som kan søges af lodsejere, jordbrugere, grupper af jordbrugere, private faglige sammenslutninger og private virksomheder - kan ydes med op til 100% af de udgifter, der er nødvendige for projektets gennemførelse.

 

Siden indførelsen af pilot- og demonstrationsprojektordningen er der givet tilsagn om tilskud til 44 projekter om  naturplaner. I gennemsnit har tilskuddet været ca. 370.000 kroner pr. projekt.

 

Det skal nævnes, at naturplaner som virkemiddel i sig selv alene er et procesværktøj og en planudarbejdelse. Udførelse af planen kræver en lang række kendte og nye virkemidler i forskellige kombinationer på den enkelte ejendom / i det enkelte område til samtidig at opfylde fx en landmands og myndighedernes behov for natur- og miljøbeskyttelse.

 

Naturplaner vurderes at være velegnede som led i en målrettet indsats for beskyttelse og retablering af naturværdier i fx de kommende nationalparkområder.