Ministeren bedes beskrive de juridiske bindinger i forhold til EU som gør det umuligt at fremskynde indsatsen for det danske vandmiljø og dansk natur fra 2009 til fx 2006 eller 2007. Hvilke tekniske og økonomiske forhindringer er der for en sådan fremskyndelse.

Svar:

Ifølge Miljømålsloven skal vandplaner og Natura2000 planer senest være endeligt vedtaget i december 2009. Det er derfor allerede muligt for amterne at færdiggøre planerne før december 2009. Både miljømålsloven og vandrammedirektivet forskriver dog, at der skal være en 3 årig trinvis proces med 3 høringsperioder á 6 måneder, før en vandplan kan vedtages, og der skal desuden først foreligge en basisanalyse, der forventes ultimo 2004.

 

Det vil desuden være hensigtsmæssigt, dels at EU's interkalibrering af niveauet for fastsættelse af miljømål efter vandrammedirektivet er gennemført inden den endelige planlægning udføres, og dels at overvågningen er sat i værk inden. EU's interkalibreringen forventes først afsluttet ultimo 2006 og overvågning efter vandrammedirektivet skal være sat i værk senest 22. december 2006.

 

Natura 2000-planen består, jf. §39 i miljømålsloven af en basisanalyse, mål for naturtilstanden samt et indsatsprogram. Det forventes at 1. generation af Natura 2000-planer vil bygge på den kortlægning og foreløbige tilstandsvurdering, som er aftalt at skulle finde sted i 2004-05 i forbindelse med igangsættelsen af det nationale overvågningsprogram, NOVANA og andre foreliggende data.

 

Den aftalte kortlægning og foreløbige tilstandsvurdering i NOVANA vil blive afsluttet i 2006. Det vil  derfor ikke være muligt for amterne at udarbejde et samlet forslag til Natura 2000-plan til offentliggørelse 22. december 2005, hvilket vil være nødvendigt for at kunne vedtage en Natura 2000-plan i 2006.

 

Det skal bemærkes, at hvis enten vandplaner eller Natura2000-planer, men ikke begge, skal fremrykkes vil det medføre, at forslag til Natura 2000-planer og vandplaner ikke offentliggøres og vedtages samtidig, hvilket forhindrer en udnyttelse af synergieffekten i indsatsprogrammerne for de overlappende arealer.

 

Samlet set er det derfor ikke hensigtsmæssigt at fremrykke fristerne for seneste vedtagelse af vandplaner og Natura 2000-planer.