101: I tilfælde af, at der gennemføres en 10 meter bred randzone på begge sider af alle målsatte vandløb (A+B+C), ønskes et estimat over hvor meget mindreudvaskning det vil give af hhv. fosfor og kvælstof. Angives både i tons og procent af nuværende udvaskninger. 102: Den samme beregning som i spm 1, ønskes gennemført for alle ikke målsatte vandløb. Der henvises i øvrigt til spm. 53.

Svar:

De målsatte vandløb udgør ifølge Miljøstyrelsens sammenfatning over miljøtilsyn i 2001 25.555 km vandløb. Derudover er der knap 40.000 km ikke-målsatte vandløb. I dag er der udlagt en lovpligtig 2 m bræmme langs alle naturlige og i regionplanen højt målsatte vandløb.

 

Langs en del af de målsatte og ikke-målsatte vandløb vil der allerede i dag være bredere, udyrkede randzoner end de lovbefæstede 2 m bræmmer langs de målsatte vandløb. Det drejer sig om udyrkede arealer med skov, krat, våde enge, vådområder, moser, mv. Der findes ingen samlet national opgørelse over den nuværende arealanvendelse i randzoner langs danske vandløb. Ud fra tilgængelig viden fra Det Nationale Overvågningsprogram (NOVA 1998-2003), hvor der i foråret 2001 blev gennemført en kortlægning af bl.a. forekomsten af bræmmer/randzoner langs skrånende arealer, forventes det at der langs ca. halvdelen af alle vandløb allerede er en udyrket randzone bestående af naturarealer, braklagte arealer eller permanente græsarealer.

 

I de følgende overslagsberegninger anslås det at 50% af de nye randzoner i dag er  landbrugsarealer i omdrift, 25% er permanente græsarealer og de resterende 25% er naturarealer eller braklagte arealer.

 

Udlægning af en 10 m udyrket randzone langs målsatte og ikke-målsatte vandløb forventes derfor at medføre en effektiv omlægning af arealanvendelsen i en bredde af 8 m på begge sider af de målsatte vandløb og 10 m på begge sider af de ikke-målsatte vandløb.

 

Kvælstof

De 10 m randzone forudsættes udelukkende etableret ved en målretning af eksisterende braklægningsordninger. Som følge heraf vil der overordnet ikke være nogen effekt på den samlede kvælstofudvaskning.

 

Fosfor

Fosforundergruppen har i udredningen under VMP3 beregnet summen af fosfortabsposterne fra dyrkede arealer i Danmark til i gennemsnit 810 t P (440-1180 t P), et tal der stemmer godt overens med det gennemsnitlige fosfortab fra dyrkede arealer beregnet ud fra overvågningsdata i det nationale overvågningsprogram (NOVA 1998-2003).

 

De 10 m randzone vil dels, reducere udvaskningen af fosfor gennem jord til grundvand og overfladevand, dels reducere tilførslen af partikulært fosfor til overfladevand som følge af kombinationen af jorderosion og overfladisk afstrømning, samt erosion af vandløbets brinker.

 

Tabsprocesserne for fosfor er dårligt kendte, bl.a. fordi de varierer betydeligt fra år til år og fra mark til mark. Med udgangspunkt i den nuværende usikre viden skønnes følgende effekt af etablering af 10 m randzoner langs alle, henholdsvist, målsatte og ikke-målsatte vandløb. Det skal pointeres, at de udlagte randzoner ikke må være afgræssede, for at den beregnede effekt på udvaskningen af fosfor opnås. I det skønnede fosfortab fra dyrkede arealer er der ikke taget højde for evt. stigende udvaskning marker i fremtiden på grund af fortsat fosforophobning i jorden.

 

Oversigt over effekter af 10 m randzoner på fosfortab til vandmiljøet

 

Reduktion i udvaskning af

fosfor til grundvand og overfladevand

Reduktion i tilførsel af fosfor til overfladevand fra jorderosion og overfladisk afstrømning

Reduktion i tilførsel af fosfor til vandløb fra brinkerosion

I alt

Målsatte vandløb

6-45 tons P

2-12 tons P

22-51 tons P

30-108

Ikke-målsatte vandløb

12-88 tons P

2-18 tons P

33-78 tons P

47-184

 

Den samlede effekt af 10 m randzoner langs alle målsatte vandløb vil være en gennemsnitlig årlig reduktion i fosfortilførslen på i størrelsesordenen 70 t P (9%), medens 10 m randzoner langs alle ikke-målsatte vandløb vil give en gennemsnitlig årlig reduktion i fosfortilførslen på i størrelsesordenen 115 t P (14%). Hvis ikke der gennemføres et årligt høslæt i randzonerne vil der være risiko for et fosfortab til overfladevand via overfladisk afstrømning og udfrysning af fosfor fra plantebiomassen. I så fald vil den samlede årlige effekt af 10 m randzoner langs målsatte og ikke-målsatte vandløb blive reduceret til henholdsvis i størrelsesordenen 50 t P (6%) og 76 t P (9%).