På baggrund af besvarelsen af spørgsmål 14, ønskes en prognose over de kommende års afstrømning og nedbør, på baggrund af de seneste 5 års erfaringer med varmere og fugtigere klima, samt en belysning af konsekvenserne for fremtidige iltforhold, udvaskninger etc.

Svar:

Klimaet i Danmark varierer meget fra år til år afhængig af de overordnede strømninger i atmosfæren. I de seneste 5 år (1998-2002) har den årlige nedbør og vandafstrømning fra land til hav ligget over gennemsnittet henholdsvis for perioden 1961-2002. Det har medført relativt store tilførsler af kvælstof og fosfor fra diffuse kilder til vandmiljøet.

 

En analyse af udviklingen i vandafstrømningen ved en række målestationer i Danmark igennem måleperioden 1920-2000 har påvist, at der er sket en generel stigning i afstrømningen over hele landet. Stigningen i den årlige vandafstrømning har været størst i den sydvestlige del Jylland og aftager derefter mod nord og øst. Den konstaterede ændring i afstrømning kan for størstedelens vedkommende forklares ved en stigning i nedbør, selvom også forhold som ændret arealanvendelse kan have haft indflydelse på udviklingen. Yderligere forskning i disse problemstillinger foregår i øjeblikket i projektet CONWOY, som er finansieret af Forskningsforum under Det Danske Forskningsråd.

 

Hvorvidt udviklingen med mere nedbør, større afstrømning og deraf følgende større diffust tab af kvælstof og fosfor vil fortsætte i de kommende år er umuligt at besvare. Selv om den generelle udvikling har været mod et vådere klima i Danmark, er der også perioder med mere tørre år, som i 1995-1997.

 

Alt andet lige forudsiger de fleste klimascenarier for det danske område dog en udvikling mod et varmere og mere fugtigt klima i de kommende 100 år. Konsekvenserne heraf vil alt andet lige betyde en større vandafstrømning, større diffust kvælstof- og fosfortab og større sandsynlighed for f.eks. iltsvind i det marine miljø. Yderligere forskning omkring konsekvenserne af klimaforandring for bl.a. næringsstoftab, er undervejs i det ovenfor nævnte CONWOY projekt.