Der bedes givet en redegørelse for hvilke overvejelser, der har været gjort over den ”rest” på 50000 tons kvælstof der er i slutevalueringen til VMP II. Redegørelsen bedes indeholde en oversigt over de overvejelser der har været om usikkerhedsmargin årsager etc.

Svar:

Ved tidligere opgørelser af kvælstofbalancer på landsplan har man siden NPo-redegørelsen i 1984 arbejdet med restværdier på 50.000 – 100.000 tons N, som det ikke har været muligt at redegøre for.

 

Ved den seneste opgørelse i forbindelse med slutevalueringen af VMP II arbejdes med en rest på ca. 20.000 – 70.000 tons N. Den opstillede kvælstofbalance på landsplan i slutevalueringen af VMP II er vist i tabel 1. Det fremgår heraf, at  restværdien  i 1984 var ca. 25.000 tons N og i 2002 ca. 30.000 tons N. Det beregnede kvælstofoverskud er faldet fra ca. 500.000 tons N i 1984 til ca. 316.000 tons N i 2002. Det er vurderet at det aktuelle kvælstofoverskud med stor sandsynlighed ligger indenfor et interval på –10.000 til 25.000 tons N i forhold til den beregnede værdi.

 

I slutevalueringen er der endvidere foretaget uafhængige opgørelser af de enkelte tabsposter, ammoniakfordampning, denitrifikation og kvælstofudvaskning (tabel 1). Når summen af disse tabsposter sammenlignes med den overordnede balance fremkommer en ”rest”. I udgangspunktet midt i 1980erne og i slutningen af VMP II perioden er restleddet af samme størrelse (20.000-50.000 tons N). I den mellemliggende periode er restleddet imidlertid større (ca. 50.000-70.000 tons N pr år). 


 

Tabel 1 Kvælstofoverskud og opgørelse af tabsposterne (1.000 tons kvælstof). Udvaskningen er angivet som gennemsnittet af tre modelberegninger.

Høstår

Kvælstof-overskud

Udvaskning

 

Ammoniak
fordamp.2)

Denitrifi-kation, mark

Rest, inkl. Ændr. i jordens kvælstofpulje

 

Beregnet

Beregnet

Skønnet interval

Beregnet

Beregnet

Beregnet

 

 

 

 

 

 

 

19841

500

311

270-370

113

51

25

 

 

 

 

 

 

 

1989

481

274

 

108

47

52

 

 

 

 

 

 

 

1995

429

235

 

91

43

60

1996

405

219

 

88

42

56

1997

399

213

 

87

42

57

1998

410

207

190-250

88

43

72

 

 

 

 

 

 

 

1999

382

192

 

84

44

62

2000

363

179

 

83

40

61

2001

338

174

 

81

40

43

2002

316

168

150-210

79

39

30

 

 

At der fremkommer en konstant positiv ”rest” kan skyldes at der er en systematisk fejl i opgørelsen af den totale balance og/eller en eller flere af tabsposterne, udvaskning, ammoniakfordampning og denitrifikation. Endvidere kan det skyldes, at der er sket en ophobning af kvælstof i jorden. Ophobning i jorden er i modsætning til tidligere opgørelser ikke medregnet som en særskilt post i denne opgørelse, idet det ved målinger ikke har været muligt at påvise en statistisk signifikant ændring i jordens kvælstofindhold. Dette er dog ikke ensbetydende med at der ikke sker ophobning, idet der på grund af jordens store kvælstofindhold skal en meget stor ændring til for at en sådan kan påvises med statistisk sikkerhed. Endvidere viser analyserne, at ændringer i jordens kvælstofpulje er stærkt afhængig af den dyrkningsform, som praktiseres.

 

Det har ikke været muligt at afgøre hvorfor ”resten” varierer over årene eller hvor ”resten” skal placeres på tabsposterne. Disse forhold har indgået i DMU's og DJF's vurdering af, at der er tale om en pålidelig og robust vurdering.