Der er jf. svar fra miljøministeren kun konstateret tendens til faldende nitratindhold i yngre grundvand på sandjorde og altså ingen forbedringer set på de store lerjordsarealer. Anser regeringen at det danske grundvand nu har en tilstrækkelig kvalitet hvad angår kvælstof?

Svar på spørgsmål 9:

Det danske grundvand har endnu ikke generelt set en tilfredsstillende kvalitet, for så vidt angår indholdet af kvælstof.

 

I forbindelse med Vandmiljøplan II blev der fastsat krav om, at amterne skulle gennemføre en detaljeret kortlægning af de vigtigste grundvandsressourcer. Siden skal der udarbejdes indsatsplaner for at gennemføre en supplerende grundvandsbeskyttelse i områder, som er særligt sårbare over for forurening.

 

Amterne har udpeget områder med særlige drikkevandsinteresser, der samlet dækker 35% af landet.

 

Fra 1998 har det været muligt for vandværkerne at indgå frivillige aftaler med de lokale landmænd om at reducere pesticidanvendelsen og nitratforureningen i vandværkernes indvindingsoplande mod en økonomisk kompensation.

 

Ved indførelse af bestemmelserne i 1998 blev det vurderet, at arbejdet ville forløbe over 10 år, og der er på nuværende tidspunkt kun vedtaget et begrænset antal indsatsplaner.