Hvilke elementer i den forudsete strukturudvikling i landbruget frem mod 2010 vil føre til et fald på 3-4 pct. af landbrugets kvælstofoverskud?

Svar på spørgsmål 15:

Blandt de centrale elementer i landbrugets strukturudvikling frem mod 2010 er:

  • E stigning i den gennemsnitlige mælkeydelse pr. ko, og dermed et fald i antallet af malkekøer på grund af EU's mælkekvoteordning samt et afledt fald i den øvrige kvægproduktion.
  • En udvikling i bedriftsstrukturen i retning af større og mere effektive bedrifter, hvilket kan bidrage til en optimering af indsatsen og udnyttelsen af bl.a. kvælstof i gødning og foder. Større produktionsenheder vil bedre kunne udnytte nye teknologiske muligheder som f.eks. afgasning og gylleseparering, teknologi til begrænsning af ammoniakemissionen fra stalde og avanceret udbringningsudstyr som f.eks. gyllenedfældere.
  • En eventuel forøgelse af svineproduktionen. Ifølge prognosen fra Danske Slagterier vil produktionen af slagtesvin øges fra i dag ca. 24½ mio. slagtesvin til 25 mio. slagtesvin i 2007.

Samlet set er  husdyrbestanden målt i dyreenheder er kun svagt stigende. Fra 1992-2002 er antallet af husdyr målt i dyreenheder steget fra ca. 2,4 mio. til 2,5 mio. Der er sket en forskydning mod flere svin og færre kvæg. Beregningerne på landsplan viser, at der trods forøgelsen i produktionen af svin forventes et fald i mængden af total N i husdyrgødningen fra 2003 til 2010 på ca. 2.000 tons N.

 

Nettoeffekten på kvælstofoverskuddet er en reduktion på 3-4 pct. Det skal dog nævnes, at der i beregningen ikke er taget hensyn til en forventet reduktion i det samlede landbrugsareal. Et fald i det samlede landbrugsareal på ca. 100.000 ha skønnes at reducere N-overskuddet med yderligere 3 pct.