Hvad betyder ophævelse af kravet om 65% grønne marker for kvælstofudvaskningen?

Svar på spørgsmål 18:


Grønne marker (vintergrønne), der i sær er vinterkorn, udgør over 80 pct. af landbrugsarealet. I 2001/02 udgjorde arealet 84 pct. Arealet med grønne marker er altså væsentlig større end lovens krav. Dette skyldes driftsøkonomiske forhold, herunder især det relativt større udbytte ved dyrkning af vinterhvede.

Et evt. bortfald af kravet om 65 pct. grønne marker forventes ikke at medføre ændringer af betydning i afgrødevalget. Der forventes derfor ingen ændringer i udvaskningen ved bortfald af kravet om 65 pct. grønne marker.