Hvilken virkning på kvælstofudvaskningen vil en justering og målretning af 6%-efterafgrøderne have?

Svar på spørgsmål 19:


Spørgsmålet forstås som en målretning af efterafgrøderne mod husdyrbrug, således som det er nævnt i regeringens forhandlingsudspil vedr. VMP III.

 

En analyse af målretningen findes i det forberedende arbejde til VMP III i rapporten: Faglig vurdering af VMP III scenarier s. 16-17.

 

Efterafgrøder kan opfange kvælstof, som mineraliseres fra organisk stof i jorden efter høst af afgrøden. Der er mere organisk stof i jorden på arealer, som modtager husdyrgødning end på handelsgødede arealer. Der er mest organisk stof i jorden på kvægbrug, idet også græsmarker bidrager til humusopbygning.

 

DJF har i oplægget til VMP III vurderet, at den nuværende gns. effekt på 25 kg N/ha af efterafgrøder vil kunne øges til ca. 37 kg N/ha ved en målretning. Der antages at være ca. 120.000 ha med 6%-efterafgrøder, altså en samlet effekt af målretning på ca. 1400 tons N årligt.

 

For at sikre, at reduktionen i kvælstofudvaskningen holder på langt sigt, bør der ved en forventning om en større effekt af efterafgrøder efter en målretning også ske en opjustering af den tilknyttede eftervirkning, der nu er på 12 kg N/ha.

 

Det skal understreges, at godt landmandsskab, vejrforhold, efterafgrødetype mv. har afgørende betydning for effekten af efterafgrøder.