Hvad vil skærpede krav til udnyttelse af minkgødning betyde for kvælstofudvaskningen?

Svar på spørgsmål 20:

Ifølge normtal for husdyrgødningen fra 2000 er det vurderet, at kvælstofindholdet i husdyrgødningen fra pelsdyr ab lager er 1.304 kg N i fast minkgødning og 1.415 kg N i minkgylle.  Ifølge den nye pelsdyrbekendtgørelsen fra 2002 stilles der fra 2004/2007 skærpede krav til opsamlingen af husdyrgødningen på pelsdyrfarme. Der foregår derfor i disse år en ændring af opsamlingssystemerne på pelsfarme, således der om få år næsten udelukkende vil blive producere minkgylle og den samlede mængde kvælstof i husdyrgødningen forøges markant.

 

Der er i Danmark ca. 2,1 mio. årstæver, der udskiller ca. 4,6 kg N ab dyr. Ifølge det nye udkast til vejledning vedrørende pelsdyrbekendtgørelsen vil de nye opsamlingskrav give et maksimalt staldtab på 1,65 kg N per årstæve. Når opsamlingen efter 2007 alle steder foregår efter de nye retningslinier, vil der derfor være ca. 6.200 tons kvælstof som minkgylle ab lager. Hvis kravet til udnyttelse øges fra de nuværende 65 pct. til 70 pct. vil det til den tid medføre en reduktion i forbruget af handelsgødning på 310 tons kvælstof og en udvaskningsreduktion på ca. 100 tons kvælstof.