Hvad vil afskaffelse af muligheden for at forhøje kvælstofkvoterne gennem konsulenterklæringer betyde for kvælstofudvaskningen og kvælstofoverskuddet?

Svar på spørgsmål 21:


Antallet af tilladelser til at forhøje kvoterne via konsulenterklæringer  har været meget varierende fra år til år på grund af varierende nedbør i forårs og forsommerperioden. Efter det særligt nedbørsrige forår 2002/2003 blev der givet tilladelse til at øge kvoten med i alt 2,123 tons kvælstof. I de foregående år blev der i gennemsnit givet tilladelse til at øge kvoten med ca. 200 tons kvælstof pr år. Tabet af kvælstof i forårsperioden anses for at være uafhængigt af muligheden for at få forøget kvoten. Hvis der ikke er mulighed for at øge kvoten via konsulenterklæringer vurderes det, at udvaskningen vil blive reduceret med  ca. 65 tons kvælstof i gennemsnit pr år. Kvælstofoverskuddet på bedriften vil ligeledes blive reduceret.

 

Eventuelt bortfald af muligheden for at få øget kvoten via konsulenterklæringer vil øge incitamentet til en  mere hensigtsmæssig gødskningsstrategi og dermed reducere risikoen for udvaskning ved store nedbørsmængder om foråret.