Regeringsudspillet forholder sig intetsteds til hvilke indsatser, der skal iværksættes generelt og hvilke regionalt eller til vægtningen herimellem. Hvad er grunden hertil?

Svar på spørgsmål 24:

Det fremgår af VMP III arbejdsgruppernes delrapport V, side 20 at:

 

”Den hidtidige regulering af landbrugets tab af næringsstoffer har primært haft ophæng i generelle regler. Effekten af den generelle regulering på tilstanden i individuelle vand- og naturområder varierer dog afhængigt af regionale og lokale forhold. Det skyldes blandt andet forskelle i landbrugspraksis fra egn til egn, variation i transportvejene for udledningen af næringsstoffer, samt at det enkelte natur- eller vandområde responderer forskelligt på en reduceret belastning med næringsstoffer.

 

Videreudvikling af reguleringen af landbrugets udledning af næringsstoffer kan derfor med fordel ske i form af en generel indsats kombineret med en regional oplandsbaseret tilgang. Relevansen heraf understreges af de krav, der følger af EU's Vandramme- og Habitatdirektiver. Disse direktiver lægger op til, at beskyttelsen af natur og vandmiljø tager udgangspunkt i det enkelte vandområde eller naturområdes karakter og tilstand. Efter at have sikret et omkostningseffektivt niveau af generel regulering kan man differentiere yderligere indsats for reduceret udledning fra landbrugsarealerne fra opland til opland, hvorved man bedre kan undgå overregulering."

 

Regeringens udspil er derfor baseret på en generel indsats for at nedbringe landbrugets fosforoverskud, en generel indsats for at fastholde den positive udvikling med løbende generel reduktion af landbrugets kvælstofudledning, samt en målrettet indsats, hvor EU landbrugsstøtteordningerne skal bruges til at ekstensivere, hvor det giver et væsentligt bidrag til beskyttelse af vandmiljø og natur. Spørgsmål vedr. EU direktiverne er uddybet i svar på spg. 27 & 29.