Den faglige forberedelse af VMP III indeholder scenarieberegninger for opnåelse af miljøforbedringer i Odense Fjord og Mariager Fjord. Væsentlige forbedringer kræver entydigt en markant reduktion i fjordenes kvælstofbelastning. Anses Odense Fjord og Mariager Fjord for lukkede fjorde? Hvorledes vil regeringens VMP III-udspil tilgodese behovet for miljøforbedringer i de to fjorde?

Svar på spørgsmål 25:

Det bemærkes indledningsvis, at Odense Fjord og Mariager Fjord eksemplerne  er metodestudier og led i en udvikling af det faglige grundlag for Vandmiljøplanen og for den videre vandmiljøbeskyttelse efter blandt andet EU-Vandrammedirektivet. 

 

Der er i forbindelse med Odense Fjord eksemplet opstillet en sammenhæng mellem koncentrationen af kvælstof og fosfor i vandet og miljøtilstanden beskrevet ved seks variable. Herved illustreres sammenhængen mellem koncentration af næringsstoffer og miljøtilstand.

 

Som det er understreget i arbejdsgruppernes rapporter, har det ikke været muligt at modellere sammenhængen mellem landbrugsdriften,  transporten af næringsstoffer og udledningen til fjordene. Det faglige grundlag skal videreudvikles og gøres mere robust.

 

Odense Fjord og Mariager Fjord anses for at være lukkede fjorde.

 

Som nævnt under svaret på spørgsmål 1, så vil der dels være en forsinket effekt af VMP II tiltagene, som sammen med udmøntningen af VMPIII – udspillet, vil bidrage til miljøforbedringer i de to fjorde. VMP III udspillet vil dels have en effekt ved de generelle, landsdækkende tiltag til at mindske fosforoverskuddet og fastholde trenden med en løbende reduktion af landbrugets kvælstofudledning , dels ved en geografisk målrettet indsat mod at nedbringe tabet af fosfor og kvælstof fra markerne og mod at øge tilbageholdelsen af fosfor og kvælstof, inden de når ud i fjordene.