Hvilke reduktioner i ammoniaknedfaldet, herunder udvaskningen af kvælstof, vil det kræve for at Danmark kan leve op til vores forpligtelser i de internationale naturbeskyttelsesområder ?

Svar på spørgsmål 27:

Efter Miljømålsloven, som Folketinget vedtog lige før jul, skal amterne som noget nyt udarbejde bindende Natura 2000 planer for alle de internationale naturbeskyttelsesområder og Vandplaner for vandområderne. Planerne bygger på en basisanalyse af naturforholdene og skal indeholde målsætninger for områderne og en beskrivelse af den indsats, der skal til for at nå målene. Planerne skal udarbejdes i perioden frem til 2009.

 

De nationale forpligtigelser i de internationale naturbeskyttelsesområder kendes således ikke på nuværende tidspunkt tilstrækkelig detaljeret til, at behovet for at reducere ammoniak- og nitratudledningen kan kvantificeres. Dette grundlag vil først foreligge i sin helhed i 2009.

 

I det for nyligt fremsatte forslag til ændring af naturbeskyttelsesloven får amterne både ret og pligt til at gribe ind over for driften eller udnyttelsen af områderne, hvis det er nødvendigt for at sikre eller genoprette gunstig bevaringsstatus i Natura 2000-områderne.

 

Denne pligt gælder også før der i 2009 er udarbejdet første generations Natura 2000-planer og vandplaner. I tiden frem til planerne foreligger har amterne pligt til at gribe ind overfor en aktuel eller ønsket udnyttelse af arealerne, der kan forringe områderne, hvis truslen er så alvorlig, at indgreb ikke kan afvente, at der foreligger en plan for området.

 

Som det  fremgår af de øvrige besvarelser vil en reduktion af udledningen af næringsstoffer medvirke til at forbedre natur- og miljø generelt, hvilket også vil være til gavn for naturen i de internationale naturbeskyttelsesområder. Det er bl.a. derfor, at regeringens udspil til VMPIII lægger vægt på at fastholde de positive resultater der allerede er opnået med hensyn til begrænsningen af udvaskningen af kvælstof og udslippene af ammoniak, herunder opnå yderligere reduktioner gennem styrket forskning bl.a. med hensyn til udvikling af ny teknologi, forenklinger af reguleringen, strukturudviklingen mv.

 

Det skal bemærkes, at habitatdirektivet ikke, som det er tilfældet med vandrammedirektivet, indeholder en egentlig frist for hvornår en bestemt tilstand skal være opnået for naturen i de internationale naturbeskyttelsesområder.