Har regeringen gjort sig overvejelser over hvilke begrænsninger af næringsstofudledningen der skal til, for at man kan leve op til vandrammedirektivets målsætninger og mener regeringen at regeringsudspillet betyder at DK vil leve op til målsætningerne i vandrammedirektivet ?

Svar på spørgsmål 29:

Målfastsættelse i forhold til vandrammedirektivet er en trinvis proces, der først afsluttes med udarbejdelse af den endelige vandplan i 2009.

 

Vandplanen udarbejdes af amterne og skal bl.a. indeholde den indsatsplanlægning, der skal sikre at vandrammedirektivets miljømål opfyldes inden 2015 (i særlige tilfælde dog med mulighed for forlængelse frem til 2027).

 

Det har hele tiden været regeringens hensigt, at de virkemidler og indsatser, der indgår i VMP III skal være med til at sikre målopfyldelsen i forhold til vandrammedirektivet.

 

Folketinget  har i december 2003 vedtaget en miljømålslov, som er første fase af implementering af EU's vandmiljøindsats (Vandrammedirektiv). Ifølge denne lov skal amterne i 2004 udarbejde en basisanalyse, der sammen med iværksættelse af vandrammedirektivets overvågningsprogram i 2006 skal danne grundlag for udarbejdelse af vandplan og indsatsprogram.

 

Det er derfor ikke muligt på nuværende tidspunkt at fastslå hvilke begrænsninger i næringsstofudledningen der skal til for at vandrammedirektivets miljømål bliver opfyldt, men der vil uden tvivl være store forskelle mellem de forskellige vandområder.Det er regeringens vurdering, at de elementer, der indgår i udspillet til VMP III, og som måtte indgå i en endelig aftale om VMP III vil bidrage til at opfylde målsætningerne for de enkelte vandområder fastlagt udfra kravene i vandrammedirektivet.

 

Regeringen har i sit udspil blandt andet lagt særlig vægt på fosfor samt på etablering af dyrkningsfrie randzoner og genopretning af vådområder og udtagning. Det sker i forlængelse af en vurdering foretaget af VMP arbejdsgrupperne, del V, side 26-27:

”Der er flere virkemidler, som det alt andet lige vil tage lang tid at implementere. Det gælder specielt de arealrelaterede virkemidler, som kræver, at områder udtages af omdrift, som i forbindelse med gennemførelse af helhedsplaner for ådale, etablering af vådområder, omlægning af omdriftsarealer til vedvarende græs og skovrejsning m.v. Projektering, forundersøgelser og jordfordeling gør det nødvendigt, at sådanne initiativer gennemføres med en lang tidshorisont. Vidensgrundlaget i dag er langt større end det var i 1987, og det vurderes, at der i dag eksisterer viden hos de lokale og regionale myndigheder, som gør det muligt at påbegynde implementering af virkemidler for at begrænse den lokale og regionale udledning til sårbare vandområder og naturområder allerede i dag. For så vidt angår udtagning i ådale, vådområder m.v. gælder, at der i dag er udpeget 120.000 ha potentielle vådområder på landsplan, som blandt andet kan danne udgangspunkt for en indsats.

Et andet indsatsområde, som må formodes at kræve et "langt sejt træk", er regulering af landbrugets tab af fosfor til vandmiljøet. Det gælder både den generelle nedbringelse af landbrugets fosforoverskud og den målrettede regulering i højrisikoområder.” 

 

Regeringen har anset det for væsentligt, at udspillet indeholder nogle af disse langsigtede tiltag. Disse vil medvirke til at nå de fremtidige mål efter vandrammedirektivet, og det er hensigtsmæssigt at få dem implementeret tidsnok til, at de kan have fuld effekt i form af reduceret udledning af næringsstoffer i 2015.