Hvilken tilstand forventer eksperterne at de danske vandløb, søer, indre farvande, skove, naturområder og grundvand vil udvikle som følge af den konsolidering af VMP II med hensyn til nedsættelse af kvælstoftabet fra landbruget, som følger af regeringens udspil til VMP III ?

Svar på spørgsmål 30:

I de kommende år vil der være en yderligere effekt af de i VMP II gennemførte tiltag. Det skyldes dels, at den 5% øgede udnyttelse af husdyrgødningen først blev implementeret i 2003 og dels, at der især på sandjorde kan være adskillige års forsinkelse fra en reduktion i udvaskningen fra rodzonen til effekten kan måles i vandløb.

 

Der vil være meget store forskelle på, hvordan de enkelte vandområder påvirkes. Det skyldes dels de naturgivne forhold, og dels at effekten af de hidtidige tiltag i VMP I og II i forskellig grad har påvirket de enkelte vandområder.

 

I vandløb vil flere randzoner medføre et øget naturindhold, ikke mindst der hvor det medfører et reduceret behov for grødeskæring.

 

I søer vil flere randzoner langs vandløb medføre en reduceret fosfortilførsel, og dermed en bedre miljøtilstand. Der vil være meget store forskelle fra sø til sø, bl.a. afhængig af øvrige fosforkilder og mulighederne for at reducere tilførslen fra landbrugsarealerne.

 

I fjorde og kystnære marine områder vil en reduceret fosfortilførsel og en yderligere kvælstofreduktion alt andet lige medføre en bedre miljøtilstand. Der vil være meget store forskelle fra område til område, ligesom effekten vil variere meget fra år til år pga. klimavariationer.