Kan ministeren bekræfte at der kan ses en begyndende tendens til at nitratindholdet falder lidt i grundvand under sandjorde og at der ikke er set noget fald i nitratindholdet under lerjorde?

Svar på spørgsmål 33:

I den seneste rapport om overvågning af grundvandet fra GEUS (2003) er der i sammenfatningen konkluderet følgende:

"Størstedelen af det grundvand der overvåges, er dannet før 1990, og det er derfor ikke muligt at konstatere nogen overordnet ændring af nitratindhold i grundvandet begrundet i implementeringen af Vandmiljøplanen i 1987 og senere tiltag. Men der ses en begyndende tendens til et fald i indholdet af nitrat i det unge grundvand i de 2 sandede landovervågningsoplande, et fald, der måske kan tilskrives ændringer i landbrugets dyrkningspraksis siden vedtagelsen af Vandmiljøplanen. Det skal dog bemærkes, at det gennemsnitlige indhold de fleste år ligger over grænseværdien for drikkevand på 50 mg/l.


I år er det muligt at følge udviklingen i nitratindholdet i 39 indtag med ungt grundvand dannet efter vedtagelsen af Vandmiljøplanen. Disse viser varierende udviklingstendenser, men det vurderes, at 1/3-del viser faldende nitratindhold."