Er det korrekt at indholdet af nitrat i grundvandet skal langt under den sundhedsmæssigt fastsatte grænseværdi for at naturen kan tåle det når vandet recirkuleres gennem kildevæld. Hvor stor en del af det nyere grundvand kan naturen tåle, når det således recirkuleres?

Svar på spørgsmål 34:

Nitratindholdet i marine områder og i visse tilfælde i søer skal være langt under grænseværdien for drikkevand, hvis nitrat ikke skal stimulere algevækst.


Ved vurdering af om nitrat kan være begrænsende for algevækst i fjorde og havområder regnes der ofte med at nitratindholdet skal være under ca. 0,03 mg N/l for at der kan være tale om kvælstofbegrænsning. Dette er et langt lavere indhold end grænseværdien for nitrat i drikkevand på ca. 11 mg N/l  (50 mg NO3/l).

Der kan ikke gives et generelt niveau for, hvilket nitratindhold der vil være acceptabelt i grundvand, hvis påvirkning af overfladevandsområder skal være på et acceptabelt niveau, bl.a. fordi det afhænger af mængden af grundvand, som løber ud til vandområdet.