Hvordan ønsker regeringen udviklingen i antallet af husdyr i Danmark?

Svar på spørgsmål 36:

Antallet af husdyr er ikke den bedste parameter for vurdering af miljøbelastningen. De sidste 10 års gunstige udvikling i udledningen af næringsstoffer fra landbruget er sket samtidig med årlige stigninger i antal dyreenheder pr. år på ca. ½ pct. De forhold som har særlig betydning for miljøbelastning fra animalsk produktion er udnyttelsen af foder samt opbevaring og håndtering af husdyrgødning.


Regeringen er opmærksom på lugtgener fra dyrehold. Udviklingen og anvendelsen af lugtbegrænsende teknologier, herunder gyllesepareringsteknikker er endnu ikke tilstrækkelig, hvorfor det i regeringens oplæg er foreslået, at kommunerne strammer op på godkendelsesprocedurerne ved udvidelse eller nyetablering af husdyrproduktion med henblik på at udviklingen i antal husdyr i Danmark ser uden unødige nabogener.


Med henblik på at få implementeret anbefalingerne fra det såkaldte Nabogeneudvalg om skærpede afstandskrav hurtigst muligt, er der den 13. februar 2004 sendt et udkast til ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen i ekstern  høring.

 

Der henvises endvidere til besvarelse af spørgsmål 54.