Er der nogen lovgivningsmæssige problemer i at sætte en national maksimum for husdyrtætheden på amtsplan, som er lavere end grænsen på bedriftsniveau?

Svar på spørgsmål 37:

Husdyrtætheden reguleres i dag delvist af husdyrgødningsbekendtgørelsen, da harmonikravet regulerer hvor stort et udspredningsareal skal være for en given husdyrproduktion. Harmonireglerne begrænser ikke en høj lokal husdyrtæthed, sålænge den overskydende husdyrgødningsmængde afsættes udenfor område. Husdyrtætheden reguleres også i nogen grad af landbrugslovens arealkrav, hvor arealkravet indebærer, at en vis andel af harmonikravet skal kunne opfyldes på den ejendom, hvor husdyrproduktionen finder sted. Indførelse af maksima for husdyrtætheden på amtsniveau - eller indførelse af regionale kvoter for husdyrproduktionen er der ikke i dag hjemmel til at gennemføre, hverken i Fødevareministeriets lovgivning eller i Miljøministeriets lovgivning. En sådan regulering vil derfor kræve, at der vedtages en særskilt lovhjemmel hertil.