Har regeringen opgivet at nå målet i VMP II med hensyn til omlægning til økologisk jordbrug eller er der nogle virkemidler i spil?

Svar på spørgsmål 44:

Det er regeringens opfattelse, at målet med VMP II, en reduktion af kvælstofudledningen med 49 %, er opfyldt. Det samlede mål for kvælstofreduktionen er opnået gennem en række virkemidler, herunder omlægning til økologisk jordbrugsproduktion. Det kan således ikke opfattes som et udtryk for manglende opfyldelse af VMPII, at der ikke ved udgangen af 2003 er omlagt 217.500 ha til økologisk jordbrug.

På Finansloven 2004 er der fortsat afsat midler til en forøget omlægning til økologisk jordbrug i et omfang, som forventes at kunne honorere alle indkomne ansøgninger herom.