Er forarbejdet til Vandmiljøplan III udarbejdet således at man er i stand til at vurdere omkostningerne ved omlægning til økologisk jordbrug i forhold til de samlede fordele i forhold til nedsat kvælstofudvaskning, mindre pesticidforbrug, forbedret dyrevelfærd, nedsat brug af antibiotika og færre sygdomsanmærkninger på slagterierne, således at det kan undgås at økologisk jordbrug igen stilles ringere, når der ved valg af virkemidler tages snævert udgangspunkt i instrumentets pris pr. kilo fjernet næringsstofforurening?

Svar på spørgsmål 48:

Ved FØIs beregning af omkostningseffektiviteten er omkostninger ved de enkelte virkemidler sat i forhold til reduktionen i N-udvaskningen. Den beregnede omkostningseffektivitet er herefter anvendt ved rangordning af virkemidlerne. Der er endvidere foretaget analyser af virkemidlernes sideeffekter omfattende reduktion i ammoniakfordampning og emission af drivhusgasser, mens det for andre sideeffekter ikke har været muligt at få et konsistent og kvantificerbart  sammenligningsgrundlag. Reduktion i N-udvaskningen indgår således i analyserne, mens effekter på pesticidforbrug, dyrevelfærd og medicinforbrug ikke indgår i beregningerne.