Hvilken effekt i vandmiljøet skønnes der opnået ved at øge randzonebredden ud over 10 meter?

Svar på spørgsmål 50:

Udyrkede, plantebegroede randzoner af nogle meters bredde langs vandløb har vist sig, at kunne tilbageholde store dele af den jord og partikelbundne fosfor, der ellers ville være løbet overfladisk ud i vandløbet. Dette bidrager til at mindske eutrofieringen af nedstrøms søer og marine områder. Etablering af randzoner har generalt betydning for tabet af næringsstoffer, for afdrift og overfladeafstrømning af pesticider og handelsgødning til vandmiljøet, og kan samtidig virke som vildt refugier og spredningskorridorer i landskabet.

 

Forsøg har vist, at 5-10 meter brede randzoner har givet en 41-97 % reduktion af total fosfor tilført med overfladisk afstrømning.

 

Hvor brede randzoner langs vandløb skal være for at tilbageholde væsentlige mængder af fosfor og jordpartikler vil afhænge af de lokale forhold, herunder af størrelsen af den vandmængde, der i en afstrømningssituation strømmer ned mod vandløbet. For at virke hensigtsmæssigt skal det tilstrømmende vand kunne nå at sive i jorden, inden det er nået gennem randzonen. Dette forudsætter, at der er en tæt, lav bundvegetation hele året, og der må ikke ske gennembrud, ved at vandet f.eks. løber gennem rørledninger, grøfter eller dyregang i randzonen. I stedet for at gøre randzonen bredere kan det være hensigtsmæssigt, at lave yderligere randzoner eller andre erosionsdæmpende tiltag. Over tid vil en randzone kunne blive mere effektiv efterhånden som der sker aflejringer i den. Den kommer til at fungere som en lille vold. Et bud på en  randzonebredde er, ifølge faglig rapport nr. 454 fra DMU, 2-10 meter afhængig af sandsynligheden for og mængden af overfladeafstrømning. En bredere randzone ud over 10m vil generelt ikke bidrage til en yderligere reduktion af overfladeafstrømningen.

 

Beskyttelse af brinker mod erosion kan også ske ved at etablere en beskyttelse af brinken ved fx etablering af en dyrkningsfrie randzoner eller etablering af randzoner med planter, som kan opsamle fosfor, skånsom eller ingen vandløbsvedligeholdelse (ingen oprensninger), ved at undgå at beskadige brinker ved færdsel og ved nedtrampning af dyr. Reduktion af fosfortab fra brinker kan endvidere forekomme ved at høste beplantningen samt fjerne det høstede materiale fra randzoner, hvor brinkerne har et højt indhold af fosfor mm..