Hvilke muligheder er der for at fremme den økologiske produktion. Vil der være mulighed for at fremme den økologiske produktion i områder med særlig drikkevandsinteresser?

Svar på spørgsmål 51:

Den økologiske jordbrugsproduktion søges fremmet gennem ordningerne om miljøbetinget tilskud og tilskud til omlægning til økologisk jordbrugsproduktion (tidl. samlet i ordningen for økologisk arealtilskud). På Finansloven 2004 er der afsat midler til en omlægning til økologisk jordbrug i et omfang, som forventes at kunne honorere alle indkomne ansøgninger herom.

Desuden søges den økologiske produktion generelt fremmet gennem en målrettet indsats for et øget salg af økologiske produkter, dels på det danske marked, dels på eksportmarkederne. I den anledning iværksætter regeringen i tæt samarbejde med erhvervet til efteråret en stor kampagne, som skal informere om økologi og samtidig promovere Ø-mærket og det europæiske økologi-logo. Ligeledes er der under innovationsloven mulighed for at opnå støtte til økologiske udviklingsprojekter, der skal bidrage til kvalitetsfremme og fremme af eksporten af økologiske fødevarer.

Der findes i dag ingen støtteordninger mv., som har til formål specifikt at fremme økologisk produktion i områder med særlige drikkevandsinteresser.

Derimod har de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (MVJ-ordningen) bl.a. til formål at beskytte vandmiljøet i særligt følsomme landbrugsområder. Tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger kan kombineres med miljøbetinget tilskud og tilskud til omlægning til økologisk jordbrugsproduktion.