Hvilke muligheder er der for i perioden 2004-2009 at anvende EU-medfinansiering til VMPIII-initiativer?

Svar på spørgsmål 52:

I forhold til VMPIII er det særligt området med støtte til miljøvenligt jordbrug under landdistriktsforordningen, som er af interesse. Flere af indsatserne med henblik på en begrænsning af fosforudledningen, som fx særlige krav til dyrkning i randzonerne langs søer og vandløb, kan således støttes under de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. I regeringens forhandlingsudspil er ligeledes nævnt et pilotprojekt med næringsstofbalancer, dette projekt vil også blive søgt medfinansieret af EU gennem landdistriktsforordningen.

Den brede vifte af foranstaltninger under Landdistriktsforordningen, som kan medfinansieres af EU med op til 60 pct, omfatter blandt andet også økologisk jordbrugsproduktion og miljøbetinget tilskud, etablering af vådområder, samt fx at yde tilskud til arealer beliggende i Natura2000-områder, hvor den landbrugsmæssige udnyttelse begrænses. 

I sommeren 2003 blev der i EU opnået tilslutning til en reform af den fælles landbrugspolitik, hvor de fleste nye tiltag skal implementeres fra 2005. Med reformen gives medlemslandene mulighed for at etablere en særlig pulje, den såkaldte artikel 69-pulje. Herved er der mulighed for at tilbageholde op til 10% inden for de enkelte sektorers andel af det nationale støtteloft med henblik på at yde en tillægsbetaling til landmændene i den eller de berørte sektorer. Hensigten med tillægsbetalingen er at forbedre kvaliteten og markedsføringen af landbrugsprodukterne, eller betalingen ydes til særlige bedriftstyper med henblik på beskyttelse eller forbedring af miljøet.

På nuværende tidspunkt er der stor uklarhed om, hvad det mere præcist er, som kan støttes under artikel 69. Det vurderes dog, at det ikke vil være muligt at støtte samme miljøforanstaltning under art. 69 og landdistriktsprogrammet. Endvidere gælder det, at betalinger fra art. 69 skal ydes direkte til landmændene. Ligeledes skal det være muligt for alle landmænd, som er berørt af tilbageholdelsen, at kunne gøre sig berettiget til at modtage art. 69-betalingerne. . I den sammenhæng skal det oplyses, at der i det nuværende markedssystem ikke er knyttet direkte støtteudbetalinger til svineproduktionen, hvorfor der ikke er mulighed for tilbageholdelse i denne sektor til miljøformål.

Afslutningsvist skal det oplyses, at hvis et medlemsland vil anvende artikel 69, så skal dette meddeles til Kommissionen senest 1. august 2004. Det skal på dette tidspunkt meddeles, hvor stor en procentdel, der skal tilbageholdes, og hvilke formål de supplerende betalinger skal anvendes til. Det er ikke forudset, at det efterfølgende skal være muligt at ændre hverken procentsats eller anvendelsesområde/formål for de supplerende betalinger. Dette betyder, at hvis formålet er opfyldt efter en kortere årrække, og midlerne i artikel 69 derfor ikke længere kan udbetales, så vil de midler, som årligt genereres under artiklen, tilfalde EU-budgettet.