Hvor mange målsatte vandløb er der i Danmark. Vil dyrkningsfrie randzoner kunne etableres langs disse ved at placere hektarstøttebrakken netop der?

Svar på spørgsmål 53:

Ifølge Miljøstyrelsens sammenfatning over miljøtilsyn i 2001 er der 25.555 km målsatte vandløb i Danmark.Heraf er 1.126 målsat A (høj målsætning), 18.334 målsat B (høj målsætning) og 6.095 målsat C (lav målsætning). Der er derudover knap 40.000 km ikke-målsatte vandløb. I forbindelse med udarbejdelsen af det faglige grundlag for Vandmiljøplan III er det vurderet at udlægning af 10 meter randzoner svarer til en indsats på i størrelsesordenen 40.000 – 60.000 ha, alt efter den nuværende arealanvendelse langs vandløbene, hvis der ønskes en 10 meter bred randzone på begge sider af vandløbet.

 

Der sker en overfladeafstrømning og tilførslen af fosfor mm. til slutrecipienten, sø, fjord eller hav, for både målsatte og ikke-målsatte vandløb.  Ifølge Vandløbsloven skal der være 2 m bræmmer langs alle højt målsatte vandløb (A + B målsætninger), samt langs alle naturlige vandløb. Der er således ingen randzoner omkring ikke-målsatte og lavt målsatte kunstige vandløb. Disse udgør over halvdelen af de danske vandløb.

 

I forhold til målet om at tilbageholde fosfor er der således ikke nogen miljømæssig begrundelse for at begrænse etableringen af randzoner til målsatte vandløb. Det vurderes dog, at etablering af randzoner langs de målsatte vandløb vil bidrage bredere til miljø- og naturforbedringer, idet pesticidafdrift til vandløb er af negativ betydning for miljø- og naturtilstanden, som er målsat.

 

Samlet set er det regeringens vurdering, at der opnås den største miljøeffekt ved at prioritere 10 meter dyrkningsfri randzoner langs målsatte vandløb. Dog kan udlægning af randzoner langs de øvrige vandløb også yde vigtige bidrag især til tilbageholdelse af fosfor.

 

Dyrkningsfrie randzoner kan etableres som brakarealer langs vandløb, hvilket regeringen vil opfordre landmændene til.

 

Langs højt målsatte vandløb og langs naturlige vandløb er der ifølge Vandløbsloven allerede krav om 2 m bræmmer. Disse 2 m bræmmer kan, ifølge Direktoratet for FødevareErhvervs "Hektarstøtte og anmeldelse af foderarealer, vejledning til planlægning af høsten 2004", indgå som en del af brakarealet, under forudsætning af, at hektarstøtteordningens øvrige betingelserer opfyldt.