Hvor stor en andel udgør disse fjorde af de danske fjorde, bugter og kystnære havområder, hvor vandmiljøets tilstand i dag ikke er tilfredsstillende ?

Svar på spørgsmål 1-4:

Algevækst kræver  både kvælstof og fosfor. Generelt bruger algerne 7 gange mere kvælstof end fosfor. Hvis der ikke er nok af enten kvælstof eller fosfor, begrænser det pågældende stof algevæksten. Størstedelen af de danske fjorde er mest begrænset af fosfor i forårsperioden (april-maj) og mest begrænset af kvælstof i sommerperioden og først på efteråret. Dette skift skyldes naturbetingede forskelle i omsætning af kvælstof og fosfor i vandområder. Det skal dog bemærkes at der mellem de danske fjorde og indenfor de enkelte fjorde er store forskelle.

 

En indsats overfor fosfor vil derfor generelt bevirke en forbedret vandkvalitet i forårsperioden, især i de indre dele af fjordene (svarende til lukkede fjorde).

Effekten af en indsats overfor fosfor vil være størst i de fjorde, hvor forholdet mellem kvælstof og fosfor i tilførslerne er højt, det vil sige hvortil der allerede tilføres relativt meget kvælstof,  og hvor vandudvekslingen med de åbne havområder er begrænset.

Der vil formentligt ske forbedringer i tilstanden i ca. halvdelen af de danske fjorde som følge af reduktioner i fosfortilførsel.

 

Folketinget vedtog i december 2003 en miljømålslov, som er første fase af implementeringen af EU's Vandrammedirektiv. Amterne skal i 2004 udarbejde en basisanalyse, der sammen med iværksættelse af Vandrammedirektivets overvågningsprogram i 2006 skal danne grundlag for udarbejdelse af vandplan og indsatsprogram, der skal sikre, at Vandrammedirektivets miljømål opfyldes inden 2015 - i særlige tilfælde dog med mulighed forlængelse frem til 2027. 

 

Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at vurdere, hvilke begrænsninger i næringsstofudledningen der skal til, for at Vandrammedirektivets miljømål bliver opfyldt, men der vil uden tvivl være store forskelle mellem de forskellige vandområder. Det er regeringens vurdering, at de elementer, der indgår i udspillet til VMP III, i givet fald vil bidrage til at opfylde målsætningerne for de enkelte vandområder fastlagt udfra kravene i Vandrammedirektivet.