Hvad er konsekvensen af at udvide forbudszonen til 100, 150 (...) og op til 300 m.?

Svar på spørgsmål 57:

Hvis forbudszonen udvides i forhold til 50 meter, som foreslået i regeringens udspil, vil der ved nyetableringer og udvidelser af husdyrproduktionen være mindre risiko for fremtidige lugtgener for omboende. Dette hensyn skal sammenholdes med, at et større antal landbrug ikke længere kan udvide produktionen og at mulighederne for placere nye produktionsanlæg begrænses.

 

For at vurdere konsekvenserne af de foreslåede afstandskrav i regeringens udspil har Danmarks Jordbrugsforskning gennemført en geografisk analyse i Viborg Amt. Analysen er baseret på afstandene mellem de nuværende driftsbygninger (på ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold) til nabobeboelsesejendomme. Analysen belyser ikke, hvilke muligheder der er på den enkelte ejendom til at placere en ny staldbygning i tilstrækkelig afstand til nabobeboelse.

 

I nedenstående tabel er som illustration vist, hvor mange procent af ejendommene med over 15 dyreenheder, der i Viborg amt ville blive omfattet, såfremt forbudszonen øges fra 50 meter og op til 300 meter:

Med naboer indenfor en afstand af:

I procent

Antal

50 m

26%

737 (heraf 320 over 100 DE)

100 m

40%

1169 (heraf 453 over 100 DE)

150 m

51%

1488

200 m

65%

1890

250 m

77%

2212

300 m

86%

2474

Ingen naboer indenfor 300 m

14%

416

 

 

 

 

Opgørelsen viser at ca. halvdelen af alle ejendomme med over 15 dyreenheder vil blive omfattet af et forbud, hvis afstandskravet sættes til 150 meter. Fordobles afstandskravet til 300 meter, vil næsten 90% af alle ejendomme med over 15 dyreenheder blive omfattet.

 

Skov- og Naturstyrelsen vurderer, at antallet af husdyrbrug, der vil blive omfattet af afstandskravene vil være endnu større i det østlige Danmark, hvor der generelt er kortere afstand mellem beboelserne i landzonen.