Hvor meget vil et ophør af dispensationen fra nitratdirektivet reducere fosforoverskuddet på de kvæg-bedrifter, der i dag har 2,3 DE/ha, og hvor meget vil det reducere udvaskningen af nitrat?

Svar på spørgsmål 64:

DMU estimerer, at udbringning af husdyrgødning fra kvæg svarende til 230 kg N/ha på arealer med 70 % eller mere dyrket med græs, græsefterafgrøder eller foderroer medfører en øget udvaskning af nitrat på 3-4 kg N/ha i forhold til udbringning af husdyrgødning fra kvæg svarende til 170 kg N/ha. Det er den organiske del af husdyrgødningens kvælstofindhold, der giver anledning til den øgede udvaskning, idet den uorganiske del forventes at fortrænge en tilsvarende mængde handelsgødningskvælstof.

Ved udbringning af husdyrgødning fra kvæg i mængder svarende til 230 kg N/ha øges fosfortilførslen med ca. 11 kg pr. ha i forhold til udbringning af husdyrgødning svarende til 170 kg N/ha. Det forventes, at fosforoverskuddet på ejendomme med dette husdyrgødningsforbrug forøges tilsvarende, idet der næppe er noget handelsgødningsfosfor at fortrænge.

DMU vurderer, at det samlede dyrkede areal, der i 2002 modtog mere end 170 kg N i husdyrgødning, var omkring 157.000 ha. Dette areal modtog i gennemsnit 200 kg N pr. ha med husdyrgødning. Det vil sige, at undtagelsesreglen blev anvendt med gennemsnitlig 50% af den mulige forøgelse af husdyrgødningstilførslen.

Hvis ophør af undtagelsen efter  Nitratdirektivet betyder at husdyrgødningen omfordeles til andre arealer, vil der på landsplan ingen nævneværdig effekt være på nitratudvaskningen og fosforoverskuddet. Hvis ophør af undtagelsen derimod betyder at husdyrgødningsmængden på landsplan nedbringes, må det forventes, at nitratudvaskningen reduceres med op til 240-320 tons N i forhold til udvaskningen i 2002, og fosforoverskuddet reduceres med op til ca. 850 tons P i forhold til overskuddet i 2002.