Hvad vil stoppet i 2005 for reetablering af vådområder betyde for vidensopbygningen på området og for vanddistriktsmyndighedernes muligheder for at opfylde Vandrammedirektivets vandplaner til tiden på den mest omkostningseffektive måde?

Svar på spørgsmål 65:

Processen med etablering af vådområder har været længere tid om at komme i gang end oprindelig forventet. Derfor har regeringen besluttet at videreføre mulighederne for etablering af vådområder i 2004 og 2005 inden for den allerede afsatte bevilling i forbindelse med VMP II. Dette forventes at resultere i, at der samlet set etableres ca. 9200 ha vådområder.

Der kom først for alvor gang i realiseringen af vådområdeprojekterne i marken i 2003. Med den nuværende indsats vil der ske en yderligere vidensopbygning i de kommende år.

Det fremgår af regeringens udspil til VMP III, at mulighederne for at genoprette vådområder videreføres som en støtteordning til miljøvenlig landbrugsdrift i forbindelse med den danske implementering af EU's landdistriktsprogram. Det forventes derfor, at vanddistriktsmyndighederne i forbindelse med opfyldelse af Vandrammedirektivet også vil have mulighed for at etablere vådområder. Det indgår således i regeringens VMP III indsats, at den opnåede viden om vådområder såvel fysisk som administrativt skal bruges aktivt i den videre indsats for beskyttelse af vandmiljø og den tilknyttede natur. Det er regeringens hensigt at brede kriterierne for udlægning af vådområder ud, således at de arealer, der skal prioriteres højst, skal bidrage både til kvælstof- og til fosfortilbageholdelse