Agter regeringen at indføre krav om anvendelse af bedst tilgængelig teknologi til ammoniakrensning på skorstensafkast fra industriel fjerkræ- og svineproduktion efter samme principper, som der gælder for den øvrige industri?

Svar på spørgsmål 66:

Store fjerkræ- og svineproduktioner er underlagt de samme principper om anvendelse af bedste tilgængelige teknik, som alle andre forurenende virksomheder, herunder de virksomheder der er omfattet af bilag 1 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder. Godkendelsesmyndigheden må kun meddele miljøgodkendelse, hvis den bl.a. finder det godtgjort, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik. Godkendelsesmyndigheden kan, såfremt det ved en konkret vurdering findes nødvendigt, fastsætte krav i miljøgodkendelsen om nedbringelse af ammoniaktabet  fra den konkrete fjerkræproduktion eller svineproduktion, men det vil være landmandens valg, hvordan de stillede krav opfyldes, f.eks. ved ammoniakrensning af afkast fra stalden.