Hvor stor et årligt provenu forventer regeringen fra P-afgiften og vil dette provenu være faldende?

Svar på spørgsmål 70:

Det naturlige indhold af fosfor i foder er vanskeligt at optage for husdyrene. Derfor tilsættes foderstofferne mineralsk fosfor. Ved alternativt at benytte fytase tilsat foderet gøres det naturlige fosforindhold tilgængeligt for dyrene. En afgift på mineralsk fosfor i foder giver derfor landmændene et økonomisk incitament til at efterspørge foder iblandet fytase. Med en afgift på 4. kr. pr. kg. mineralsk fosfor er der beregnet et årligt provenu på ca. 35 mio. kr. Størrelsen af afgiftsprovenuet vil i snit svare til ca. 2.150 kr. årligt pr. gennemsnitlige husdyrbedrift., eksl. tilbageføring. I takt med at den ønskede adfærdstilpasning indtræder vil afgiftsgrundlaget og dermed provenuet falde i løbet af en kortere årrække. Dette er i overensstemmelse med skattestoppet da regeringen udelukkende vil anvende miljøafgifter med et miljømæssigt og ikke et fiskalt sigte.