Der ønskes en beskrivelse af hvor store reduktioner i udledningen af kvælstof, udover de reduktioner der er resultat af VMP II, som vil følge af implementeringen af Vandrammedirektivet og andre gæl-dende EU-direktiver, samt til hvilke tidsterminer disse reduktioner skal være gennemført ?

Svar på spørgsmål 73:

Som det fremgår af svaret på spørgsmål 29 er målfastsættelse i forhold til vandrammedirektivet  en trinvis proces, der først afsluttes med udarbejdelse af den endelige vandplan i 2009.

Vandplanen udarbejdes af amterne og skal bl.a. indeholde den indsatsplanlægning, der skal sikre at vandrammedirektivets miljømål opfyldes inden 2015 (i særlige tilfælde dog med mulighed for forlængelse frem til 2027).

Det vil således ikke være muligt at besvare spørgsmålet udtømmende for så vidt angår en vurdering af den samlede reduktion af kvælstofudledningen som følge af udarbejdelsen af vandplaner efter Vandrammedirektivet før ved udgangen af 2009.

Som det fremgår af svaret på spørgsmål 24, vurderes det , at den mest omkostningseffektive indsats ovenfor landbrugets kvælstofudledning ikke blot er en ny generel målsætning på nationalt niveau.  Der kan nås en større forbedring af vandmiljøets tilstand ved at udmønte en yderligere reduktion af landbrugets kvælstofudledning af en given størrelse med udgangspunkt i viden om forskelle i de enkelte vandområders sårbarhed fremfor ved at fordele reduktionen ensartet på alle landbrug.