Miljøministeren anmodes om at uddybe og forklare udtalelser om at EU projekt for Odense Fjord ikke skal danne grundlag for de målsætninger der skal gælde for de endelige indsatsplaner for EUs vand-rammedirektiv i 2009. I følge ministerens talepapir (jf. miljøministeriets hjemmeside ) til møde på Agrogården den 3. februar 2004 fremgår følgende." Lad mig blot understrege, at jeg ikke kan forestille mig, at denne undersøgelse skal danne grundlag for de målsætninger, der først skal fastlægges i den en-delige indsatsplan i 2009. "

Svar på spørgsmål 75:

Formålet med Fyns Amts deltagelse i et EU pilot projekt for Oplandet til Odense Å og Fjord var at afprøve de uforpligtende vejledningsdokumenter, der er udarbejdet som led i EU medlemslandenes fællesstrategi for implementering af vandrammedirektivet. Afrapporteringen af pilotprojektet er foretaget i september - november 2003, inden miljømålsloven blev vedtaget og derfor også inden opfølgningen med bestemmelserne for basisanalysen og miljømål er blevet fastlagt.
 
Oplandet til Odense Å og Fjord er endvidere ikke repræsentativt for resten af landet og det forekommer
derfor naturligt, at der vil være ændringer i grundlaget for fastlæggelsen af de nationale målsætninger, der skal vedtages i vandplanerne i 2009.